Afvaardiging Swollwacht bezoeken oudste lid

De 84 jarige An Schiltman-Mackor kreeg woensdag 16-10-2019 zomaar een afvaardiging van Swollwacht op bezoek. Nou eigenlijk was het niet zomaar. Mevr. Schiltman is het oudste lid van de vereniging Swollwacht, dus dat was wel een bezoek van de afvaardiging waard. Schiltman werd lid in 1989 en is nu al 30 jaar lid. Volgens haar heeft ze sinds dien nooit anders gestemd bij gemeente verkiezingen. Wel zei ze met klem dat ze altijd op een vrouw heeft gestemd, net als haar moeder.

Zij is een geboren Zwollenaar, die na diverse omzwervingen in 1955 weer in Zwolle terecht kwam. Mevrouw Schiltman is nog goed gezond en woont, zelfstandig in Zwolle. Zij is nog helder van geest en leest graag. Ook vindt zij het fijn om televisie te kijken en vooraf in de tv-gids programma’s op te zoeken die zij graag kijkt. Wij wensen nog vele gezonde jaren toe.  Mevrouw Schiltman, dank voor uw trouwe stemgedrag en steun!

Betoog debat: Bruiloft Noorderkolk

Bruiloft Noorderkolk 2 september 2019

Silvia Bruggenkamp

 

Voorzitter,

 • We praten vanavond over een bruiloft en een feest die zijn georganiseerd in een beschermd natuurgebied en waarvoor geen vergunning is verleend;
 • Het bruidspaar, dan wel de organisatoren zijn er vooraf over geïnformeerd dat een vergunning voor een feest in een beschermd natuurgebied niet verleend zou worden;
 • Tevens zijn hun alternatieve locaties in het zelfde gebied aan de hand gedaan, waarvoor mogelijk wèl vergunning zou kunnen worden verleend;
 • Het bruidspaar heeft desalniettemin besloten: “wij trouwen op deze locatie en wij houden daar ook ons feest”;
 • Voor wat betreft de voltrekking van het huwelijk: deze heeft op een boot plaatsgevonden, dat mag overal in Zwolle, dus dit huwelijk is rechtsgeldig;
 • Het feest dat bij een huwelijk hoort, heeft plaatsgevonden op een terrein waar dat gewoon niet had gemogen;
 • Het bruidspaar heeft niet stilgestaan bij het grote belang van onze Zwolse natuurgebieden;
 • Zij zijn volkomen voorbij gegaan aan het belang en aan de intrinsieke waarde van dit bijzondere Zwolse natuurgebied;
 • Voorzitter, dit is een ernstig feit. Een overtreding in een beschermd natuurgebied is geen kattenpis en kan zelfs worden beschouwd als een economisch delict waarbij strafrechtelijke vervolging aan de orde kan zijn;
 • Het agenderingsverzoek dat de basis is voor het debat van vanavond, richt zich op een aantal punten. Ik zal op elk van die punten ingaan;

Beleid en uitvoering op het gebied van toezicht en handhaving

 

 • Toezicht en handhaving is de basis van waaruit onze inwoners zich veilig en geborgen moeten weten. Binnenkort komt een nieuwe visie op het gebied van toezicht en handhaving naar onze Raad toe. Extra aandacht voor handhaven op illegale feesten kan een punt van bespreking zijn. Als de visie er straks ligt, is dat ook het moment om prioriteiten te stellen over bijvoorbeeld waar het zwaartepunt van handhaving moet komen te liggen;
 • Handhaving in het kader van de Wet Natuurbescherming, ligt in de casus waar wij vanavond over spreken, in juridische zin, niet bij de gemeente;
 • De indruk is gewekt, dat deze verantwoordelijkheid wèl bij de gemeente ligt. Voorzitter, dit is niet het geval;
 • Duidelijk is, en dat maakt deze kwestie ook zo complex, dat de verdeling van de bevoegdheden bij verschillende partijen is belegd;

 Beleid en uitvoering op het gebied van natuur

 • Voorzitter, misschien loop ik wat vooruit op het volgende punt in het agenderingsverzoek wat betreft samenwerking tussen de verschillende instanties en de verschillende overheden;
 • Het is denk ik wel goed, om e.e.a. uit elkaar te halen nu. Zeker in de bijzondere kwestie waar we vanavond over praten;
 • De Wet Natuurbescherming wordt uitgevoerd door de provincie. Een Natura 2000 gebied, het gebied dus waar het bruiloftsfeest is gehouden, valt onder de verantwoordelijkheid en zorgplicht van de provincie;
 • Er had bij de provincie een vergunning moeten worden aangevraagd en dat is niet gebeurd;
 • Provinciale handhavers/toezichthouders waren op die dag niet beschikbaar;
 • Het Zwolse groene beleid vinden wij gedegen. Er gebeurt veel op het groene gebied en dit College heeft meer dan vorige Colleges, dat heeft uiteraard ook te maken voor het toegenomen belang van klimaatadaptatie, aandacht voor groen. Wij zijn daar blij mee;

 

Samenwerking verschillende instanties en overheden

 

 • Voorzitter, dit debat biedt ook kansen en input voor de visie op het gebied van toezicht en handhaving die aanstaande is;
 • Bijvoorbeeld op het gebied van die samenwerking tussen de verschillende instanties en overheden, het is wat onze fractie betreft een goede zaak hier werk van te maken;

Rol en verantwoordelijkheid College

 • Voorzitter, onafhankelijk van wat de wet- en regelgeving voorschrijft, heb je als lid van het College, maar ook als lid van de Raad, een voorbeeldrol;
 • We liggen onder een vergrootglas, want letterlijk wordt wat we zeggen of doen, soms uitvergroot en buiten proporties getrokken;
 • Je wordt soms gevraagd om een woord te doen, bij gebeurtenissen die enorm belangrijk zijn voor de mensen wie het aangaat;
 • En ik vind dat wij dat moeten blijven doen. Als wethouder, als fractievoorzitter en als raadslid;
 • Ik vind niet voorzitter, dat wij, voordat we ergens gaan spreken, of aanwezig zijn, moeten uitzoeken of de vergunningen wel in orde zijn;
 • Of moeten we dat wel? Ik hoop op reflectie nu. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
 • Eén van de schriftelijke vragen was: of de aanwezigheid van de loco burgemeester op die bruiloft het vertrouwen in de politiek heeft geschaad, het vertrouwen op een rechtvaardige handhaving heeft geschaad en het vertrouwen in de integriteit van het College heeft geschaad;
 • Voorzitter onze fractie is ervan overtuigd dat hiervan geen sprake is;
 • Wij vinden het ontzettend jammer dat de integriteit van ons college mede onderdeel is van dit debat. De fractie van Swollwacht kent ons College, onze ambtenaren en ook onze Raad, als niet anders dan integer. Mensen die zich met hart en ziel voor de stad inzetten en het ter discussie stellen van deze integriteit is wat ons betreft niet aan de orde;
 • Voorzitter, hetgeen wij als Raadsleden met de stad, met onze inwoners, communiceren, moet gebaseerd zijn op feiten. Wij kunnen er zelf voor zorgen dat er geen zweem ontstaat van partijdigheid, of belangenverstrengeling. Sterker nog, we móeten er zelf voor zorgen dat we dat doen;

Leerpunten en maatregelen

 • Voorzitter, ik volg de lijn van het agenderingsverzoek en ik wil het nu graag hebben over wat we van deze situatie kunnen leren en welke maatregelen we kunnen treffen;
 • Op het gebied van samenwerkende handhaving ziet onze fractie goede kansen. Op dit moment staat de regelgeving het niet toe om als Zwolse Boa te handhaven op het terrein waarop een Overijsselse Boa bevoegd is en vice versa. Goede zaak om hier werk van te maken;
 • Voor wat betreft de integriteitskwestie voelen wij ons niet aangesproken. De beantwoording van het College vinden wij voldoende en wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van dit College en onze ambtenaren;
 • Gemeentelijke handhavers moeten gewoon hun werk kunnen doen zonder dat zij zich, op welke wijze dan ook, belemmerd voelen door een aanwezige wethouder. Dat staat buiten kijf;
 • De handhavers die op dit moment ter plaatse waren hadden niet de bevoegdheid in te grijpen en tevens hadden zij niet de bevoegdheid om te beslissen over al dan niet handhaven achteraf. Deze bevoegdheden zijn wettelijk voorgeschreven, en berusten in deze casus bij de provincie;
 • De fractie van Swollwacht hecht er dan ook aan te benadrukken dat onze handhavers geen enkele blaam treft;
 • Positief vinden wij, dat het onderwerp gemeentelijke handhaving nu meer aandacht krijgt;
 • Ik herinner mij dat een tweetal informatiebijeenkomsten die over dit onderwerp zijn uitgeschreven dit jaar, zijn afgelast, omdat alleen de fractie van Swollwacht zich had aangemeld;
 • Het doet mij deugd voorzitter, dat dit onderwerp wel degelijk leeft in deze Raad en wij zien ernaar uit die handhaving meer krachtig en effectief te laten zijn;

 

Voorzitter, tot zover, dank u wel,

Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2020 – 2023

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp op 24 juni 2019

Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren;

De eerste Perspectiefnota van ons College ligt voor. Hartelijk dank aan het College en ambtenaren voor het tot stand brengen van deze Perspectiefnota.  Dit is een enorme klus en ik wil daar, namens de fractie van Swollwacht, College en ambtenaren van harte mee complimenteren.

We gaan verder bouwen aan de toekomst van Zwolle en invulling geven aan de ambities en doelen uit het coalitieakkoord. We doen dat vanuit een visie. Een visie op Zwolle en een visie op de toekomst van onze stad.  Onze stad is waardevol en moet dat blijven.  Nu en in de toekomst. En samen met de stad moeten we een brug slaan, naar die toekomst. Want de keuzes die we nu, die we vandaag maken, bepalen hoe die toekomst eruit ziet. En we staan voor grote opgaven.

We worden groter. We groeien de komende jaren naar 140.000 inwoners.

Het is onze grote wens dat al die mensen zich goed voelen in Zwolle. Zich geborgen weten.

Zekerheid hebben op het gebied van zorg, op het gebied van werk en inkomen, op het gebied van wonen. Zicht hebben op de toekomst, ook voor hun kinderen.

Onze wens is ook, dat al die mensen, meedoen aan het samen verder ontwikkelen van onze stad. Dat niemand aan de zijlijn staat en dat iedereen meedoet naar vermogen.

Het is meer dan ooit belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt, maar ook betrokken wordt,  en daarin hebben we een belangrijke rol.

We hebben grote verantwoordelijkheden als bestuur, ik kijk naar het college, maar ook als gemeenteraad. Wij zijn gekozen door onze inwoners om hun belangen te behartigen. Om te zorgen, dat het onze stad en vooral onze inwoners goed blijft gaan.

En dat doen wij samen. Vanuit onze eigen partij-ideologie en onze diverse achtergronden,  maar wel samen.

Voorzitter, er is geen fractie hier in deze zaal, die niet het beste wil voor onze stad. En dat verbindt ons.

We willen met elkaar wonen en leven in een stad waar het niet alleen goed toeven is, maar ook wonen in een stad waarin het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt.

In de Perspectiefnota wordt een financiële basis gelegd voor de komende jaren.  Onze fractie is van mening,  ondanks de verschillende onzekerheden waarvan sprake is, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen vanuit het Rijk, dat dit een basis is die staat.

Vanuit deze basis zullen de bestedingsvoorstellen straks bij de Begroting 2020 worden vertaald naar concrete acties.

Dat betekent tevens dat het voor veel van onze inwoners op dit moment onvoldoende duidelijk is wat de consequenties van de verschillende keuzes die nu worden gemaakt zijn. De concrete uitwerking daarvan moet immers nog plaatsvinden.

Voorzitter, wij vinden het ontzettend belangrijk dat de consequenties van de keuzes die wij maken voor Zwollenaren inzichtelijk zijn. Dat zij weten welke dingen precies gaan veranderen en wat dat precies betekent.

Zijn er nieuwe manieren denkbaar om Zwollenaren te bereiken en te betrekken op dit gebied? Hoe staat het College daar tegenover? Is daar over nagedacht? Wij overwegen op dit punt een motie in te dienen.

Voorzitter, ik zal nu focussen op enkele programma’s uit de Perspectiefnota;

Lees het volledige betoog hier: Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2020 – 2023 Swollwacht

Vandaag ben ik blij

Vanaf het moment dat naar buiten kwam dat WZCO failliet is gegaan, brak er voor kwetsbare jongeren, hun ouders en begeleiders een onzekere tijd aan. De jongeren dreigden op straat te belanden, omdat hun woning onlosmakelijk verbonden was met de zorg van WZCO.
Swollwacht kreeg op 25 maart 2019 een mail van een bezorgde ouder. Nog dezelfde week gingen we in gesprek. Wij luisterden naar haar zorgen en besloten direct: deze jongeren gaan we helpen. Wij laten het niet gebeuren dat er in Zwolle kwetsbare jongeren op straat belanden!

Het werden intensieve weken, waarin Jeffrey en ik:
• Feiten grondig gingen onderzoeken
• Ambtelijke vragen gingen stellen
• Spraken met wethouders
• In gesprek gingen met organisaties
• Nog meer vragen gingen stellen aan ambtenaren en wethouders
• Contact onderhielden met de jongeren en hun ouders en
• Weer in gesprek gingen met de verantwoordelijke wethouder.

Dagelijks waren Jeffrey en ik bezig met het faillissement van WZCO. We moesten en zouden zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen voor deze kwetsbare groep.
De wethouders zullen niet altijd blij geweest zijn met ons. Wij bleven maar komen met vragen. Onze vastberadenheid, samen met de betrokkenheid van de wethouders, die de ernst van de situatie inzagen, hebben bijgedragen aan een relatief snelle en passende oplossing. Er zijn organisaties gevonden die zowel woningen als zorg kunnen en willen bieden.
Na weken van onzekerheid is nu het verlossende woord gevallen!
De kick die je dan voelt. De blijdschap die je voelt dat je hebt mogen bijdragen aan een oplossing. Dit maakt mijn werk als gemeenteraadslid waardevol. Hier doe ik het voor!

Daarom: Vandaag ben ik blij.

Evelina Bijleveld.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u iets anders met ons bespreken, neem dan gerust contact met ons op:

Jeffrey Satoor de Rootas

 • Gemeenteraadslid voor Swollwacht
 • M 06 40366718
 • E j.satoorderootas@swollwacht.nl

Evelina Bijleveld

 • Gemeenteraadslid Fractie Swollwacht
 • M 06 54675645
 • E e.bijleveld@swollwacht.nl

Schriftelijke Vragen: Geweld tegen BOA’s

Schriftelijke vragen

Onderwerp: Geweld tegen BOA’s

 

Geacht College,

Afgelopen weken zijn er toenemende berichten geweest over geweld en mishandeling tegen BOA’s in ons land. Onder andere in Scherpenzeel, Amersfoort, Borne en Gorp. BOA’s ondersteunen vaak de politie en draaien APV diensten. In deze diensten komen zij (soms) samen met de politie verschillende mensen tegen onder de uitgaansgelegenheden. Het geweld waar BOA’s steeds vaker mee te maken hebben, baart ons zorgen. Daarom de volgende vragen.

 

 • Hoeveel geweldsincidenten met BOA’s zijn er in Zwolle bekend?
 • Is het college het met ons eens dat BOA’s veilig hun werk moeten kunnen uitvoeren?
 • Is het college het met ons eens dat in de tijd waar BOA’s steeds vaker politie ondersteund en met geweld te maken krijgt, zij de juiste middelen moet kunnen inzetten?
 • Wat is momenteel de uitrusting van een BOA (gemeentelijk en inhuur), die hij of zij kan inzetten ter voorkoming van geweld en kunnen inzetten ter ondersteuning van de politie?
 • Hoe Faciliteert de gemeente haar BOA’s (gemeentelijk en inhuur) zodat zij hun werk voluit en veilig kunnen uitvoeren?

 

Namens de fractie van Swollwacht,

Guido Pasman

Mondelinge vragen: incidenten De Alm en Berkumstraat

Mondelinge vragen

 

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 1 april 2019

 

Onderwerp: incidenten De Alm en Berkumstraat

 

Afgelopen dagen heeft een tweetal heftige incidenten plaatsgevonden in onze stad, waarbij woonhuizen zijn bestookt met molotovcocktails, sprake was van brand en van zeer onveilige situaties.

 

Dankzij de inzet van jongeren lijkt erger te zijn voorkomen maar dat neemt niet weg dat dit een zeer  verontrustende situatie betreft. Temeer daar enkele jaren geleden in De Alm sprake was van een ontplofte auto (4 april 2016) en dit gevoelens van onrust en onveiligheid voor de inwoners van onze stad met zich mee brengt.

 

Gevoelens die onze fractie deelt en we willen daarom de volgende vragen stellen:

 

 • Kan de burgemeester ingaan op de incidenten die hebben plaatsgevonden?
 • Is sprake van samenhang tussen deze incidenten?
 • Wat is er precies aan de hand? Is daar zicht op?
 • Wat gebeurt er om de veiligheid van de mensen in de desbetreffende straten te garanderen?

 

Namens de fractie van Swollwacht,

 

Silvia Bruggenkamp

Ongerustheid over zorg

Veel mensen maken zich zorgen over de plannen van de gemeente op het gebied van zorg. Jeugdzorg, en maatschappelijke ondersteuning.
Wij krijgen veel reacties van inwoners en veel vragen waaruit die ongerustheid blijkt. Mensen zijn bang dat ze straks geen zorg meer krijgen, of geen goede zorg  meer krijgen.
Maar het bieden van goede zorg en welzijn, voor jong en oud, staat helemaal niet ter discussie!

Wel gaan dingen op een andere manier georganiseerd worden. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor het voorkomen van problemen, voor preventie dus. Daarin gaat echt geïnvesteerd worden.
Ook zal, afhankelijk van de situatie van mensen die zorg nodig hebben, hulp meer in groepsverband worden aangeboden. Dus niet een paar uurtjes per week thuis een hulpverlener of begeleider thuis. Maar, daar waar dat kan, samen met andere mensen hulp of begeleiding krijgen.
En als individuele begeleiding nodig is, dan blijft dat altijd mogelijk. Er is geen sprake van dat mensen aan hun lot worden over gelaten!

Waarom deze plannen? 
In heel veel gemeenten, en ook in Zwolle, zijn grote tekorten ontstaan nadat de gemeenten door de Rijksoverheid verantwoordelijk zijn gemaakt voor de zorg. Vorig jaar werd duidelijk dat sprake was van een tekort van 6 miljoen op de uitgaven voor de zorg in 2017.
Ook is duidelijk geworden, dat als er niets gebeurt, deze tekorten zullen oplopen tot 9 miljoen per jaar. Met zulke tekorten, kan niemand in Zwolle nog zeker zijn van goede zorg.
Daarom zijn deze plannen gemaakt. Want om iedereen de zorg te blijven bieden die nodig is, moeten dingen op een andere, betere manier georganiseerd worden.
De plannen maken niet alleen de kwaliteit van de zorg beter, maar de verwachting is ook dat dit per jaar 2 miljoen minder zal kosten.

Concreet: in plaats van de huidige 276 miljoen euro die per jaar wordt uitgegeven aan de zorg voor onze inwoners, wordt er dan 274 miljoen uitgegeven aan de zorg.

Door deze maatregelen, blijft goede zorg, voor iedere Zwollenaar beschikbaar, nu en in de toekomst.

Dat is waar dit College, waar Swollwacht deel van uitmaakt, voor staat.

Goede zorg, nu en in de toekomst, voor iedere inwoner van Zwolle!

 

Heeft u vragen of wilt u een zorg bespreken.

Mail naar ons Info@swollwacht.nl

Algemene Beschouwingen Swollwacht 9 november 2018

Bijdrage Swollwacht Begroting 2019
Uitgesproken op vrijdag 9 november 2018 door Silvia Bruggenkamp

“De keuzes van vandaag bepalen het Zwolle van morgen”

Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren.
Vandaag behandelen wij de eerste begroting van een nieuwe coalitie.
Allereerst voorzitter, wil ik de ambtelijke organisatie hartelijk bedanken voor de inspanningen die zijn geleverd om deze begroting voor elkaar te krijgen. Chapeau.

Voorzitter, de verkiezingsuitslag van maart dit jaar, is zichtbaar in de huidige samenstelling van Raad en College. Er is gewisseld van rollen: van oppositie naar coalitie, van coalitie naar oppositie.
Deze begroting is een eerste uitwerking van het coalitieakkoord waaronder Swollwacht op 25 mei haar handtekening heeft gezet. “Een handtekening voor de stad” om met de woorden van onze oud-fractievoorzitter te spreken.
Een coalitieakkoord dat onze stad verder wil brengen. Wil investeren in de toekomst. Het goede in stand wil houden en daar waar mogelijk verbeteren. Goede zorg, omzien naar mens, dier en milieu. Omzien naar elkaar.
Deze wens voorzitter, verbindt ons met elkaar als coalitie, en ook met elkaar als Gemeenteraad.
En vooral verbindt dit ons met de inwoners van onze mooie stad, waarvoor we het uiteindelijk doen. Die ons hun vertrouwen hebben gegeven om voor hen het beste te bereiken.

Iedere coalitie maakt keuzes die gebaseerd zijn op een gezamenlijke wens het beste voor onze stad te bereiken. Keuzes die vandaag, het Zwolle van morgen bepalen.
Voorzitter, deze begroting legt een aantal keuzes voor. Keuzes die gemaakt kunnen worden omdat het goed gaat met Zwolle in economisch opzicht. Dat is een riant uitgangspunt en betekent dat we echt verder kunnen met onze stad en kunnen investeren in de toekomst.

Door te investeren wordt onze stad sterker, duurzamer en meer inclusief. Investeren draagt eraan bij dat iedereen mee kan doen. Dat er gewoond, gewerkt en geleefd kan worden in een sterke stad.
Een sterke stad kan voor de kwetsbaren in haar samenleving te zorgen. Een sterke stad is aantrekkelijk.

Sociaal domein
Toen in maart van dit jaar de grote tekorten in het sociaal domein in beeld kwamen was dat een grote schok. Niet alleen voor de Zwolse politiek. Ook voor onze inwoners en dan met name voor de inwoners die een beroep moeten doen op ondersteuning. Die erop moeten kunnen vertrouwen dat ondersteuning voor hen volwaardig en beschikbaar is en geborgd blijft. Nu, en in de toekomst.
De continuïteit van volwaardige zorg leek op losse schroeven te staan net als de betaalbaarheid daarvan. Hoe verder?
Het in regie, het in control komen en blijven, zal bewerkstelligen dat iedere inwoner van Zwolle die zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Dat de juiste zorg, op de juiste plek terecht komt. Daarvoor zijn de maatregelen die nu getroffen worden nodig. Lees hier de volledige bijdrage: Algemene Beschouwingen Swollwacht 9 november 2018

Mondelinge vragen: WMO vervoer, Swollwacht

Mondelinge vragen

 

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 1 oktober 2018

 

Onderwerp: WMO vervoer

 

Sinds augustus 2018 is het doelgroepenvervoer opnieuw gecontracteerd en dit heeft veranderingen met zich mee gebracht. De signalen die wij vanuit de Zwolse samenleving ontvangen geven ons aanleiding het volgende ter sprake te brengen.

De tarieven voor het gebruik van de WMO taxi zijn veranderd en deze zijn nu niet meer gelijk aan de tarieven voor het openbaar vervoer. Dat betekent dat Zwolse inwoners die afhankelijk zijn van de WMO taxi meer moeten betalen. Het openbaar vervoer voorziet helaas niet altijd in de behoefte van passagiers die rolstoelafhankelijk zijn. Daarvoor hebben dan ook de WMO taxi.

Alleen blijkt nu dat de reistijd is toegenomen, het plannen van een rit ingewikkelder is en het tijdstip van aankomst op bestemming volstrekt onzeker is geworden. Waar voorheen minimaal één uur van te voren de taxi gereserveerd moest worden, moet dit nu minimaal twee uur van te voren gebeuren.

Een rit van een kwartier kan twee uur in beslag nemen want er moeten meerdere mensen worden opgehaald en afgezet. Een afspraak die een half uur tot een uur in beslag zal nemen, kan maar zo vier tot vijf uur reistijd met zich mee brengen. Meedoen aan activiteiten, meedoen aan de samenleving, vergaderingen of bijeenkomsten bijwonen, maar ook, simpelweg op tijd op je werk komen, dit alles komt onder druk te staan voor mensen die afhankelijk zijn van de WMO taxi.

Zo zijn er geluiden van werknemers van de WEZO die niet op tijd op hun werk kunnen komen en daar problemen mee krijgen. Andere oplossingen lijken niet direct voorhanden.

Efficiency is een groot goed en vervoer is kostbaar. Dat staat buiten kijf. Desalniettemin wil de fractie van Swollwacht de volgende vragen aan de wethouder stellen:

 • Is de wethouder van de geschetste problematiek op de hoogte?
 • Vindt de wethouder dat de veranderingen ongunstig zijn voor de doelgroep? En dat de nieuwe contractering belemmerend werkt, meedoen in onze Zwolse samenleving niet verbetert, maar eerder bemoeilijkt?
 • Is de wethouder bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn e.e.a. te verbeteren? Ziet hij mogelijkheden op voorhand?

 

Namens de fractie van Swollwacht,

Silvia Bruggenkamp

Mondelinge vragen 5e coffeeshop, Swollwacht/ ChristenUnie

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 9 juli 2018

Onderwerp: Coffeeshop Vechtstraat

Het voornemen van een ondernemer om een coffeeshop te openen aan de Vechtstraat roept veel ongenoegen en verzet op in de directe omgeving. Tevens roept dit bij ondergetekenden veel zorgen op.

Nu de gemeente de vergunningsaanvraag officieel in behandeling heeft genomen, hebben omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

De termijn daarvoor is ten tijde van deze raadsvergadering bijna verstreken. Daarna is er nog een bezwaarprocedure mogelijk.

Hoewel de wet dit toestaat, betreuren de fracties van ChristenUnie en Swollwacht het dat de bezwaarprocedure in dit geval midden in de zomervakantie valt. Wij hopen dat dit er niet toe leidt dat mensen geen gelegenheid hebben om gebruik te maken van hun recht op het maken van bezwaar.

Ook horen onze fracties van veel bewoners dat ze zich niet serieus genomen voelen door de gemeente. Daarom komen we tot de volgende vragen:

1. Het is niet altijd duidelijk wanneer een punt van bezwaar doorslaggevend is voor het wel of niet verlenen van de vergunning, en wanneer het daarvoor te licht wordt bevonden en in het beheerplan thuishoort. En welke grens hanteert de gemeente daarbij?

2. Op het pand waar de beoogde coffeeshop zich wil vestigen zit een horeca vergunning. Echter als wij het bestemmingsplan lezen lijkt een coffeeshop niet te vallen onder de genoemde categorieën (artikel 15.1.2 en bijlage 1 en 2a). Is het college het eens met de Swollwacht en ChristenUnie dat een coffeeshop zich dus helemaal niet mag vestigen in dit gebied?

3. En als dat klopt, waarom is dat niet eerder opgemerkt? Want dan had deze vergunningsaanvraag niet in behandeling mogen worden genomen;

4. hoe gaat het vervolgproces? op welke termijn neemt de gemeente een besluit over de ingediende zienswijzen? Hoe worden belanghebbenden en omwonenden daarover geïnformeerd zodat zij daarna nog bezwaar kunnen maken?

5. Op welke wijze wil de gemeente rekening houden met de vakantieperiode zodat omwonenden en belanghebbenden gewoon gebruik kunnen maken van hun recht?

Met vriendelijke groeten,

Fractie van ChristenUnie Fractie van Swollwacht

Wietse de Boer Silvia Bruggenkamp