Swollwacht – Algemene beschouwing gevolgen coronacrisis – 26 juni 2020

Vanmiddag werden in het Stadhuis de Algemene Beschouwingen over de gevolgen van de Corona-crisis gehouden. Iedere fractie blikte terug op de afgelopen periode en gaf een doorkijkje naar straks. Want hoe moeten we verder als stad. Er is sprake van veel onzekerheden en er liggen veel uitdagingen op ons te wachten.

In haar terugblik, benoemde fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp het leed waar zoveel Zwollenaren mee te maken hebben gehad. Veel mensen zijn zelf getroffen door het Corona-virus, of hun naasten, en we voelen intens met hen mee.

Mensen hadden en hebben nog steeds te maken met angst, stress en eenzaamheid.

Hoe mooi, dat in deze zware tijden dan allerlei bijzondere initiatieven ontstaan. Zoveel Zwollenaren die oprecht omkijken naar hun naaste. Die doen wat nodig is en zorgen voor daadwerkelijke verbinding in zware tijden. Die “omzien naar elkaar” waarmaken.

Ons grote respect en waardering daarvoor!

We kunnen gelukkig uitgaan van een gezonde, financiële basis en dat betekent dat we maatregelen die de gevolgen van de Corona-crisis beperken, kunnen nemen.

Het College heeft mooie dingen gedaan en goed geanticipeerd op deze situatie.

Maar het is zaak dat we verstandig blijven omgaan met onze euro’s. Op verstandige wijze omgaan met de zo noodzakelijke investeringen, zonder investeren komen we niet verder! Bijvoorbeeld in de woonagenda. Want er moet gebouwd worden!

De stad leeft niet van cultuur alleen. Daarom heeft fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp vandaag ook aandacht gevraagd voor de wijkcentra in onze stad. De wijkcentra zijn kloppende harten in de wijk, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zich thuis voelen. Waar ze gemist worden als ze er niet zijn. Enorm belangrijke plekken dus! Ook wijkboerderijen, dierenweides, het klinkt misschien klein in relatie tot de uitdagingen waar we voor staan, maar het is zo belangrijk!

De kracht van samen zit in de Zwolse genen betoogde Silvia ter afsluiting.

Lees hier de volledige Algemene Beschouwingen:

Swollwacht – Algemene Beschouwingen gevolgen Coronacrisis – 26 juni 2020

Veel lof ontvangen voor Marcel en hoe spijtig zijn vertrek is

 

RTV Oost maakte echter een super item over Marcel, echt zoals hij is.

Mooi gedaan en dat willen we graag met u delen, zie hieronder!

Drie jaar lang was er geen vuiltje aan de lucht. Marcel Mulder, raadslid van Swollwacht mocht naast zijn politieke functie ook actief zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Zwolle. Maar door een recent onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) komt aan die situatie abrupt een einde. Het mag niet omdat de werkzaamheden mogelijk conflicteren.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar die dagelijks controleert en boetes uitdeelt voor onder meer verkeersovertredingen en het schenden van de maatregelen uit de noodverordening rond de coronacrisis, kan en mag niet zelf meebeslissen over het gemeentelijke beleid dat aan die handhaving ten grondslag ligt.

Geloofsbrieven

Klinkt logisch, maar de afgelopen drie jaar mocht het wel. Mulder: “In 2017 kwam ik voor Swollwacht in de raad. Op dat moment was ik ook al werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het bedrijf City 360. Mijn functie was toen intern bij de gemeente bekend, daar ben ik nooit geheimzinnig over geweest. Mijn geloofsbrieven zijn toen goedgekeurd, iedereen wist ervan en iedereen ging ervan uit dat beide functies naast elkaar konden bestaan.”

Begin dit jaar kwamen er twijfels bij sommige politici. Het bedrijf waarvoor Mulder werkte, City 360, werd overgenomen door Handhaving Support. “Een bedrijf dat veel nauwer met de boa’s van de gemeente Zwolle samenwerkt”, legt Mulder uit.

Wettelijk niet toegestaan

“Er is toen op last van de gemeente een onderzoek gestart in samenwerking met het BING en daaruit is recent naar voren gekomen dat het niet kan en mag, dan houdt het op”, aldus Mulder, die het buitengewoon jammer vindt dat hij moest kiezen. Uiteindelijk koos hij ervoor zijn raadlidmaatschap op te geven.

De gemeentewet zegt dat ‘het lidmaatschap voor de raad niet is toegestaan voor een ambtenaar, of ambtenaar van politie, in dienst van die gemeente of uit andere hoofde aan het gemeentebestuur ondergeschikt’. Voor Mulder gaat die laatste passage op, omdat hij voor zijn nieuwe werkgever sinds begin dit jaar ook boetes uitschrijft in opdracht van de gemeente Zwolle.

Buitengewoon opsporingsambtenaar moet raadszetel opgeven (Foto: RTV Oost)

Buitengewoon opsporingsambtenaar moet raadszetel opgeven (Foto: RTV Oost)

Moeilijke keuze

Mulder heeft er begrip voor dat hij een van beide functies noodgedwongen moet neerleggen, maar baalt er stevig van. “Ik heb mij de afgelopen drie jaar met hart en ziel voor Zwolle ingezet. Doe het politieke werk als raadslid met veel plezier en ben verknocht aan mijn portefeuilles zoals De Spoorzone, Huisvesting en Milieu. Dat ga ik zeker missen en daarom was de keuze moeilijk.”

Toch heeft hij heel bewust voor zijn huidige werk als boa gekozen. “Ik ga op zeker voor de toekomst. Nu de economische crisis eraan komt, wil ik niet het risico lopen dat ik straks zonder inkomen zit. Als mijn partij het minder goed gaat doen bij de komende verkiezingen en mijn raadlidmaatschap eindigt over twee jaar, dan heb ik helemaal niks. Dan heb ik geen recht op een uitkering en moet ik naar de bijstand. Als ik mijn baan hou dan kan ik in ieder geval ook altijd terugvallen op een sociaal vangnet.”

Hoewel het afscheid van de Zwolse politiek onverwacht komt en zwaar valt, is er weinig tijd voor Mulder om lang te treuren. Het werk als buitengewoon opsporingsambtenaar is op dit moment, met alle maatregelen rondom de coronanoodverordening, behoorlijk intensief.

Vrijwel iedere dag ziet hij met collega’s in Zwolle toe op het naleven van de regels. Geen groepsvorming en anderhalve meter afstand.

Lees het volledige artikel hieronder samen met de video:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/330388/Raadslid-of-boa-Na-drie-jaar-moest-Marcel-Mulder-noodgedwongen-kiezen

Aftreden Marcel Mulder fractie Swollwacht

Onlangs is gebleken dat de werkzaamheden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van Marcel Mulder, al sinds 2014 actief als burgerlid en vanaf 2017 als gemeenteraadslid voor de fractie van Swollwacht, zich niet laten verenigen met het raadslidmaatschap.

Marcel is in het dagelijks leven BOA. Hij is in dienst van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle wordt ingehuurd.

Marcel is, evenals de fractie, altijd transparant geweest over zijn werkzaamheden als BOA. Zij verkeerden steeds in de overtuiging dat dit was toegestaan naast het raadslidmaatschap.

Bij de benoeming van Marcel als raadslid is dit namelijk onderzocht door een commissie (de commissie onderzoek geloofsbrieven) die zijn papieren heeft gecontroleerd.

Die commissie heeft toen geconstateerd dat de aansturing van Marcel als BOA gebeurt door zijn werkgever en niet door de gemeente Zwolle. De commissie heeft destijds aangegeven dat er daarom geen bezwaren bestonden om Marcel toe te laten als raadslid. Er is dan ook geen sprake van iets verwijtbaars of van nalatigheid.

De nieuwe aanbesteding en inrichting van het gemeentelijk handhavingsgebeuren begin dit jaar, waren voor de gemeente aanleiding om nogmaals zorgvuldig onderzoek te verrichten en er is tevens advies gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Hieruit is gebleken dat een baan als BOA (in de gemeente Zwolle) toch niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap.  Want hoewel er geen sprake is van rechtspositionele ondergeschiktheid (die ligt bij het bedrijf) is wel sprake van functionele ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. En op grond van artikel 13, lid 1 sub o van de gemeentewet gaat het in het geval van Marcel dus toch om een onverenigbare betrekking.

Dit betekent dat Marcel, tot zijn grote spijt en tot grote spijt van de fractie, zijn raadslidmaatschap voor Swollwacht zal beëindigen. Want gezien de huidige onzekere tijden kiest hij voor zijn huidige broodwinning en daarmee de continuïteit van zijn financiële stabiliteit. Hij blijft aan als BOA en verlaat de fractie.

Marcel maakte zich als raadslid van de fractie van Swollwacht geliefd en geloofd bij de Zwolse burger met de onderwerpen binnen zijn portefeuille:  Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Vastgoed en Grond, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling, Wijkgericht Werken en Participatie, Grootschalig Groen, Recreatie en Milieu, Duurzaamheid en Circulaire Economie en zijn harteklop de Spoorzone.

De fractie van Swollwacht gaat hem missen!

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week werd bekend gemaakt dat Zwolle de eerste gemeente in Nederland is die zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel!

In een brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Zwolle is een van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. Wij willen ons blijven profileren als koploper en ons voorbereiden op wat nodig is om ook in tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te behouden”. Lees hier meer over wat deelname aan het Deltaplan inhoudt:

www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Dierenwelzijn

Ook in deze tijden van onzekerheid gaan bestuurlijke processen door. Zo heeft het College van B&W het beleid voor dierenwelzijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de beleidsnota Dierenwelzijn die deze week is opgeleverd en op een later moment met de Raad besproken zal worden. Dierenwelzijn heeft een herkenbare plek gekregen in het Coalitieakkoord wat nu nader uitgewerkt is in de actualisering van het dierenwelzijnsbeleid. Wethouder William Dogger heeft bij deze actualisering ook het Dierenteam Zwolle nauw betrokken. Het Dierenteam is een samenwerkingsverband van vijftien verschillende dierenwelzijnsorganisaties, uniek voor Nederland, en werkt nauw samen met de gemeente Zwolle.

Vitaal en waardig ouder worden in Zwolle

Maandag 9 maart heeft de gemeenteraad van Zwolle unaniem ingestemd met de agenda “vitaal en waardig ouder worden”. De fractie van Swollwacht is daar blij mee en trots op!

Kent u ze nog? Dit zijn de speerpunten van vitaal en waardig ouder worden in Zwolle:

 • positieve gezondheid
 • levensloopbestendig wonen
 • meedoen
 • toegankelijkheid fysieke omgeving
 • aanpak eenzaamheid
 • cultuursensitiviteit
 • regenboog senioren

Meer dan ooit is het enorm belangrijk aandacht te hebben voor onze ouderen. Niet voor niets hebben we dat in ons coalitieakkoord, waaruit de agenda is voortgekomen, benoemd:

“Zwolle wil een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. En waar voor senioren de ruimte en mogelijkheid is actief te blijven deelnemen aan de maatschappij”.

Ouderen verdienen ons respect en we voelen de verantwoordelijkheid om samen met hen voor hun welzijn op te komen.

Swollwacht vindt onaanvaardbaar dat uit onderzoek blijkt dat senioren een einde aan hun leven willen maken, omdat ze dat voltooid achten. En waarom? Eigenlijk voelen zich vooral eenzaam en overbodig en zijn bang zijn om afhankelijk te worden of zo te worden gezien. Dat kan anders. Nee, dat moet anders.

We zijn dus erg gelukkig met de aandacht voor dit vreselijke probleem in de agenda. Want eenzaamheid moet met grote kracht worden tegen gegaan. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Laten we omzien naar elkaar. Laten we voor elkaar zorgen.

To be or not to be: leeftijdsdiscriminatie
Er mag niet op leeftijd worden gediscrimineerd (er mag helemaal niet worden gediscrimineerd, trouwens!) en toch gebeurt het. Er is sprake van een hardnekkig vooroordeel over oudere werkzoekenden en daar moeten we vanaf.

De gemeente Zwolle besteedt hier als werkgever serieus aandacht aan – zo blijkt – en we hopen dat dit voor veel meer werkgevers gaat gelden. Want de ervaring en inzet van juist oudere werknemers moet op waardering kunnen rekenen!

Zaaien en oogsten
Wij zijn trots op onze Wethouder Dogger die zich binnen deze agenda naar eigen zeggen ‘meer boer dan koning’ voelt. Dit is koren op zijn molen. Zaaien, oogsten en pas daarna op het koninkrijk letten als het gaat over vitaal en waardig ouder worden in Zwolle, vindt hij. We moeten beginnen bij het begin. Daarmee ontgint hij wat ons betreft alvast de grond van waardigheid voor onze seniore medeburgers.

Een rol in het leven van een ander: (h)erkent u mee?
Wij vinden dat wij allemaal een grote of kleine rol kunnen spelen in het leven van een ander, zij het jong of oud, oud of ouder. We zijn allemaal mens, kind van, ouder van, vriend van, partner van. Laten we elkaar daar tenminste in herkennen. Glimlach eens naar die ander. Erken zijn bestaan. Herken. Dan zijn we al een paar stappen verder dan het begin.

We blijven ons best doen voor u.

Voor de tekst van ons betoog over Vitaal en Waardig Ouder worden in Zwolle van 3 februari jl. klikt u op deze link: https://swollwacht.nl/2020/02/vitaal-en-waardig-ouder-worden-3-februari-2020/

Convident

De fractie van Swollwacht heeft steeds de ontwikkelingen m.b.t het project Convident nauwlettend gevolgd. Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland
Zwolle krijgt dus de primeur! Het gaat om een re-integratieproject binnen een woonproject, waar zeven (ex-) gedetineerden en zeven studenten onder één dak gaan wonen op het Talentenplein in het centrum van Zwolle.

Het project is gebaseerd op ervaringen in Denemarken, waar dit project succesvol is. Zorgen hebben we over het loslaten van enkele criteria die het project in Denemarken tot een succes te maken. Daarom hebben we een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, die het college oproept een beheerplan en een begeleidingscommissie in te stellen. En deze motie is aangenomen!

Lees hier de volledige tekst: https://swollwacht.nl/2020/03/motie-voornemen-tot-realiseren-project-convident-aan-het-talentenplein/

Daarmee is Swollwacht iets meer confident over Convident. We zullen desalniettemin de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!

Vitaal en Waardig Ouder Worden – 3 februari 2020

 • Voorzitter, ouderen die een einde aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Universiteit voor Humanistiek en het Juliuscentrum van het UMC in opdracht van het ministerie van WVS. Ik las dat afgelopen vrijdag;
 • En zaterdag las ik een schokkend artikel over een man van 93 jaar die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij niet de zorg kreeg die hij nodig had;
 • Intens verdrietige berichten die ons raken. Zo bedoelen we onze samenleving toch niet! Zo moet het toch niet zijn!
 • Meer dan ooit is het enorm belangrijk aandacht te hebben voor onze ouderen. Niet voor niets hebben we dat in ons coalitieakkoord benoemd:
 • “Zwolle wil een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. En waar voor senioren de ruimte en mogelijkheid is actief te blijven deelnemen aan de maatschappij”. 
 • Deze afspraak heeft geresulteerd in de agenda waar we vanavond over praten;
 • En voordat ik inhoudelijk op deze agenda in ga wil ik allereerst de ambtenaren, de organisaties die waardevolle inbreng hebben geleverd en niet op de laatste plaats de wethouder bedanken, en een groot compliment maken voor waar we nu staan;
 • De agenda straalt uit dat ouderen, senioren moet ik zeggen, ertoe doen. Het wordt verankerd in het beleid van de gemeente Zwolle, het zit tussen de oren!
 • Senioren zijn niet afgeschreven, ze horen niet achter de geraniums maar ze maken onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit van onze Zwolse samenleving. Dat is waar deze agenda over gaat en dat is waar we ons voor inzetten!
 • Voorzitter, de agenda beweegt mee met de actualiteit en met actuele vragen. De agenda is niet in beton gegoten maar het is een dynamisch document en dat staat ons zeer aan;
 • Met name de aanpak van eenzaamheid onder ouderen heeft onze bijzondere belangstelling;
 • Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van alle 55-plussers zich eenzaam voelt;
 • 1 op de 11 ouderen geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn in Nederland meer dan 500.000 mensen. Zij missen onder andere vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegte, missen gezelligheid en iemand om zich verbonden mee te voelen.
 • (Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 53%, bij 85-plussers naar bijna 63%.
 • Ongeveer 50% van de ouderen voelt zich sociaal eenzaam. Emotionele eenzaamheid, waarbij een oudere een sterk gemis ervaart van een intieme relatie of emotionele, hechte band, stijgt sneller naarmate men ouder wordt. Dit stijgt van 26% op 65-jarige leeftijd naar 53% bij 85-plussers.
 • Ook zeer ernstige eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 65- tot 75-jarigen voelt ruim 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor 10%. Van de 85-plussers voelt ruim 14% zich (zeer) ernstig eenzaam); 
 • Eenzaamheid is verschrikkelijk en kan zelfs tot de wens om te sterven leiden;
 • Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. En het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen;
 • We zijn blij met de aandacht voor dit vreselijke probleem in de agenda want eenzaamheid moet met grote kracht worden tegengegaan. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Laten we omzien naar elkaar;
 • Voorzitter, we zijn eigenlijk bijzonder content met ieder speerpunt in de agenda. Cultuursensitiviteit, Regenboogsenioren, gezondheid, wonen, toegankelijkheid, meedoen!
 • Op enkele speerpunten wil ik nog wat de focus leggen;
 • Er zijn concrete acties geformuleerd die direct van invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving van ouderen;
 • Onder andere is een extern onderzoeksbureau gevraagd te onderzoeken wat in de openbare ruimte gedaan kan worden voor mensen met dementie. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden meegenomen voor de inrichting van de openbare ruimte en dat goed en nodig!
 • In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Iemand met beginnende dementie kan zichzelf over het algemeen nog prima redden, maar hulp vanuit de omgeving is natuurlijk welkom!
 • Die hulp vanuit de omgeving kan ook van u en van mij komen. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik te wijzen op de website samendementievriendelijk.nl;
 • Voorzitter, aandacht voor oudere werkzoekenden! Er mag niet op leeftijd worden gediscrimineerd (er mag helemaal niet worden gediscrimineerd trouwens) en toch gebeurt het;
 • Er is sprake van een hardnekkig vooroordeel over oudere werkzoekenden en daar moeten we vanaf!
 • Heel mooi dat dit onderdeel is van deze agenda;
 • Ik hoop morgen 56 te worden en dan ben ik een echte 55-plusser;
 • En zonder gekheid, ik voel zeer mee met mensen die geacht worden tot hun 67e te werken en die vanaf hun 50e jaar te oud worden bevonden. Dat kan niet waar zijn, maar dat is het wel!
 • Daar moeten we geen genoegen mee nemen! En de agenda helpt ons daarbij;
 • Hoe zit het eigenlijk voorzitter, bij onze eigen gemeente Zwolle? De gemeente is een grote werkgever. Vast staat dat het College actief aandacht gaat vragen voor de speerpunten uit de seniorenagenda in de organisatie en ik ben benieuwd of dit daarin, echt specifiek voor de gemeentelijke organisatie, kan worden meegenomen;
 • Voorzitter ik ga afronden;
 • We zijn blij en trots op de agenda Vitaal en Waardig ouder worden;
 • Ouderen verdienen ons respect en wij hebben de verantwoordelijkheid om samen met henzelf voor hun welzijn op te komen;
 • Deze agenda is een prachtig instrument om daaraan te werken en wij bedanken het College daar oprecht voor!
 • En we wensen het College alle succes met de verdere uitwerking. Wij hebben er het volste vertrouwen in!

Voorzitter, dank u wel.