Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week werd bekend gemaakt dat Zwolle de eerste gemeente in Nederland is die zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel!

In een brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Zwolle is een van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. Wij willen ons blijven profileren als koploper en ons voorbereiden op wat nodig is om ook in tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te behouden”. Lees hier meer over wat deelname aan het Deltaplan inhoudt:

www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Dierenwelzijn

Ook in deze tijden van onzekerheid gaan bestuurlijke processen door. Zo heeft het College van B&W het beleid voor dierenwelzijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de beleidsnota Dierenwelzijn die deze week is opgeleverd en op een later moment met de Raad besproken zal worden. Dierenwelzijn heeft een herkenbare plek gekregen in het Coalitieakkoord wat nu nader uitgewerkt is in de actualisering van het dierenwelzijnsbeleid. Wethouder William Dogger heeft bij deze actualisering ook het Dierenteam Zwolle nauw betrokken. Het Dierenteam is een samenwerkingsverband van vijftien verschillende dierenwelzijnsorganisaties, uniek voor Nederland, en werkt nauw samen met de gemeente Zwolle.

Vitaal en waardig ouder worden in Zwolle

Maandag 9 maart heeft de gemeenteraad van Zwolle unaniem ingestemd met de agenda “vitaal en waardig ouder worden”. De fractie van Swollwacht is daar blij mee en trots op!

Kent u ze nog? Dit zijn de speerpunten van vitaal en waardig ouder worden in Zwolle:

 • positieve gezondheid
 • levensloopbestendig wonen
 • meedoen
 • toegankelijkheid fysieke omgeving
 • aanpak eenzaamheid
 • cultuursensitiviteit
 • regenboog senioren

Meer dan ooit is het enorm belangrijk aandacht te hebben voor onze ouderen. Niet voor niets hebben we dat in ons coalitieakkoord, waaruit de agenda is voortgekomen, benoemd:

“Zwolle wil een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. En waar voor senioren de ruimte en mogelijkheid is actief te blijven deelnemen aan de maatschappij”.

Ouderen verdienen ons respect en we voelen de verantwoordelijkheid om samen met hen voor hun welzijn op te komen.

Swollwacht vindt onaanvaardbaar dat uit onderzoek blijkt dat senioren een einde aan hun leven willen maken, omdat ze dat voltooid achten. En waarom? Eigenlijk voelen zich vooral eenzaam en overbodig en zijn bang zijn om afhankelijk te worden of zo te worden gezien. Dat kan anders. Nee, dat moet anders.

We zijn dus erg gelukkig met de aandacht voor dit vreselijke probleem in de agenda. Want eenzaamheid moet met grote kracht worden tegen gegaan. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Laten we omzien naar elkaar. Laten we voor elkaar zorgen.

To be or not to be: leeftijdsdiscriminatie
Er mag niet op leeftijd worden gediscrimineerd (er mag helemaal niet worden gediscrimineerd, trouwens!) en toch gebeurt het. Er is sprake van een hardnekkig vooroordeel over oudere werkzoekenden en daar moeten we vanaf.

De gemeente Zwolle besteedt hier als werkgever serieus aandacht aan – zo blijkt – en we hopen dat dit voor veel meer werkgevers gaat gelden. Want de ervaring en inzet van juist oudere werknemers moet op waardering kunnen rekenen!

Zaaien en oogsten
Wij zijn trots op onze Wethouder Dogger die zich binnen deze agenda naar eigen zeggen ‘meer boer dan koning’ voelt. Dit is koren op zijn molen. Zaaien, oogsten en pas daarna op het koninkrijk letten als het gaat over vitaal en waardig ouder worden in Zwolle, vindt hij. We moeten beginnen bij het begin. Daarmee ontgint hij wat ons betreft alvast de grond van waardigheid voor onze seniore medeburgers.

Een rol in het leven van een ander: (h)erkent u mee?
Wij vinden dat wij allemaal een grote of kleine rol kunnen spelen in het leven van een ander, zij het jong of oud, oud of ouder. We zijn allemaal mens, kind van, ouder van, vriend van, partner van. Laten we elkaar daar tenminste in herkennen. Glimlach eens naar die ander. Erken zijn bestaan. Herken. Dan zijn we al een paar stappen verder dan het begin.

We blijven ons best doen voor u.

Voor de tekst van ons betoog over Vitaal en Waardig Ouder worden in Zwolle van 3 februari jl. klikt u op deze link: https://swollwacht.nl/2020/02/vitaal-en-waardig-ouder-worden-3-februari-2020/

Convident

De fractie van Swollwacht heeft steeds de ontwikkelingen m.b.t het project Convident nauwlettend gevolgd. Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland
Zwolle krijgt dus de primeur! Het gaat om een re-integratieproject binnen een woonproject, waar zeven (ex-) gedetineerden en zeven studenten onder één dak gaan wonen op het Talentenplein in het centrum van Zwolle.

Het project is gebaseerd op ervaringen in Denemarken, waar dit project succesvol is. Zorgen hebben we over het loslaten van enkele criteria die het project in Denemarken tot een succes te maken. Daarom hebben we een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, die het college oproept een beheerplan en een begeleidingscommissie in te stellen. En deze motie is aangenomen!

Lees hier de volledige tekst: https://swollwacht.nl/2020/03/motie-voornemen-tot-realiseren-project-convident-aan-het-talentenplein/

Daarmee is Swollwacht iets meer confident over Convident. We zullen desalniettemin de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!

Vitaal en Waardig Ouder Worden – 3 februari 2020

 • Voorzitter, ouderen die een einde aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Universiteit voor Humanistiek en het Juliuscentrum van het UMC in opdracht van het ministerie van WVS. Ik las dat afgelopen vrijdag;
 • En zaterdag las ik een schokkend artikel over een man van 93 jaar die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij niet de zorg kreeg die hij nodig had;
 • Intens verdrietige berichten die ons raken. Zo bedoelen we onze samenleving toch niet! Zo moet het toch niet zijn!
 • Meer dan ooit is het enorm belangrijk aandacht te hebben voor onze ouderen. Niet voor niets hebben we dat in ons coalitieakkoord benoemd:
 • “Zwolle wil een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. En waar voor senioren de ruimte en mogelijkheid is actief te blijven deelnemen aan de maatschappij”. 
 • Deze afspraak heeft geresulteerd in de agenda waar we vanavond over praten;
 • En voordat ik inhoudelijk op deze agenda in ga wil ik allereerst de ambtenaren, de organisaties die waardevolle inbreng hebben geleverd en niet op de laatste plaats de wethouder bedanken, en een groot compliment maken voor waar we nu staan;
 • De agenda straalt uit dat ouderen, senioren moet ik zeggen, ertoe doen. Het wordt verankerd in het beleid van de gemeente Zwolle, het zit tussen de oren!
 • Senioren zijn niet afgeschreven, ze horen niet achter de geraniums maar ze maken onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit van onze Zwolse samenleving. Dat is waar deze agenda over gaat en dat is waar we ons voor inzetten!
 • Voorzitter, de agenda beweegt mee met de actualiteit en met actuele vragen. De agenda is niet in beton gegoten maar het is een dynamisch document en dat staat ons zeer aan;
 • Met name de aanpak van eenzaamheid onder ouderen heeft onze bijzondere belangstelling;
 • Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van alle 55-plussers zich eenzaam voelt;
 • 1 op de 11 ouderen geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn in Nederland meer dan 500.000 mensen. Zij missen onder andere vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegte, missen gezelligheid en iemand om zich verbonden mee te voelen.
 • (Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 53%, bij 85-plussers naar bijna 63%.
 • Ongeveer 50% van de ouderen voelt zich sociaal eenzaam. Emotionele eenzaamheid, waarbij een oudere een sterk gemis ervaart van een intieme relatie of emotionele, hechte band, stijgt sneller naarmate men ouder wordt. Dit stijgt van 26% op 65-jarige leeftijd naar 53% bij 85-plussers.
 • Ook zeer ernstige eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 65- tot 75-jarigen voelt ruim 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor 10%. Van de 85-plussers voelt ruim 14% zich (zeer) ernstig eenzaam); 
 • Eenzaamheid is verschrikkelijk en kan zelfs tot de wens om te sterven leiden;
 • Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. En het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen;
 • We zijn blij met de aandacht voor dit vreselijke probleem in de agenda want eenzaamheid moet met grote kracht worden tegengegaan. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Laten we omzien naar elkaar;
 • Voorzitter, we zijn eigenlijk bijzonder content met ieder speerpunt in de agenda. Cultuursensitiviteit, Regenboogsenioren, gezondheid, wonen, toegankelijkheid, meedoen!
 • Op enkele speerpunten wil ik nog wat de focus leggen;
 • Er zijn concrete acties geformuleerd die direct van invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving van ouderen;
 • Onder andere is een extern onderzoeksbureau gevraagd te onderzoeken wat in de openbare ruimte gedaan kan worden voor mensen met dementie. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden meegenomen voor de inrichting van de openbare ruimte en dat goed en nodig!
 • In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Iemand met beginnende dementie kan zichzelf over het algemeen nog prima redden, maar hulp vanuit de omgeving is natuurlijk welkom!
 • Die hulp vanuit de omgeving kan ook van u en van mij komen. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik te wijzen op de website samendementievriendelijk.nl;
 • Voorzitter, aandacht voor oudere werkzoekenden! Er mag niet op leeftijd worden gediscrimineerd (er mag helemaal niet worden gediscrimineerd trouwens) en toch gebeurt het;
 • Er is sprake van een hardnekkig vooroordeel over oudere werkzoekenden en daar moeten we vanaf!
 • Heel mooi dat dit onderdeel is van deze agenda;
 • Ik hoop morgen 56 te worden en dan ben ik een echte 55-plusser;
 • En zonder gekheid, ik voel zeer mee met mensen die geacht worden tot hun 67e te werken en die vanaf hun 50e jaar te oud worden bevonden. Dat kan niet waar zijn, maar dat is het wel!
 • Daar moeten we geen genoegen mee nemen! En de agenda helpt ons daarbij;
 • Hoe zit het eigenlijk voorzitter, bij onze eigen gemeente Zwolle? De gemeente is een grote werkgever. Vast staat dat het College actief aandacht gaat vragen voor de speerpunten uit de seniorenagenda in de organisatie en ik ben benieuwd of dit daarin, echt specifiek voor de gemeentelijke organisatie, kan worden meegenomen;
 • Voorzitter ik ga afronden;
 • We zijn blij en trots op de agenda Vitaal en Waardig ouder worden;
 • Ouderen verdienen ons respect en wij hebben de verantwoordelijkheid om samen met henzelf voor hun welzijn op te komen;
 • Deze agenda is een prachtig instrument om daaraan te werken en wij bedanken het College daar oprecht voor!
 • En we wensen het College alle succes met de verdere uitwerking. Wij hebben er het volste vertrouwen in!

Voorzitter, dank u wel.

Interpellatiedebat over de veiligheidssituatie in Zwolle op maandag 20 januari 2020

Voorzitter,

• Welke inzet is nodig om de veiligheid op straat in Zwolle te waarborgen. Onze fractie zou daaraan toe willen voegen: kàn de veiligheid op straat in Zwolle gewaarborgd worden? Is dat echt mogelijk?

• Komt de problematiek waar we nu voor staan door de groei van Zwolle? Hoort het bij het zijn van een grote stad?

• Voorzitter, onze fractie wil daar niet aan. Geweld, moord en doodslag hoort wat de fractie van Swollwacht betreft in geen enkele stad thuis, of de stad nou groot is of niet;

• Tijdens onze algemene beschouwingen bij de Begroting 2020 is het al aan de orde gekomen. Als de kranten koppen dat Zwolle afstevent op een recordjaar voor wat betreft misdrijven en moord en doodslag, dan doet dat wat met onze stad;

• Zorgen hebben we, over de toenemende druk op blauw op straat. En die zorgen zijn alleen maar toegenomen sinds het moment dat ik deze woorden uitsprak, op 8 november 2019;

• Gelijktijdig gaat de problematiek veel verder dan de zichtbare aanwezigheid van blauw op straat;

• Het is ontzettend ingewikkeld en er spelen vele aspecten mee. Drugscriminaliteit speelt een grote rol. Jongeren die kennelijk vinden dat ze niets te verliezen hebben en in staat zijn om met een automatisch geweer te gaan staan zwaaien om iemand dood te schieten. Status, macht en misschien vooral geld

• Wat is de oplossing voor de ingewikkelde problematiek waar we in Zwolle mee te maken hebben?

• Had het geweld van de afgelopen periode voorkomen kunnen worden?

• Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Hadden we dingen anders, beter moeten doen?

• Voorzitter, waren deze vragen maar eenvoudig te beantwoorden. Ingewikkelde problemen zijn in het algemeen niet met een eenvoudige oplossing te verhelpen en de problemen staan met allerlei andere zaken in verbinding, ik zei dat zojuist al;

• Toch heeft onze fractie ook wat meer concrete vragen:
– Hoeveel zicht is er op de rivaliserende drugsbendes?
– Er was altijd een multidisciplinaire aanpak voor probleemgroepen, waarin ook heel preventief werd ingezet: weten wie waar uithangt, risico’s inschattingen op de langere termijn. Hoe staat het daar nu mee?
– Er zal, vinden wij, veel steviger repressief moeten worden opgetreden. Het kan bijna niet anders dan dat de burgemeester dat met ons eens is.
– Maar wanneer gaat dat gebeuren? Welke concrete stappen worden nu gezet? Wat is het plan van aanpak, samen met de veiligheidspartners? (politie, OM, Veiligheidshuis, bijzondere doelgroepen, reclassering etc)
– Voorzitter, is het echt mogelijk de veiligheid op straat in Zwolle te waarborgen?

• Wij vinden voorzitter, dat dat mogelijk gemaakt móet worden, en dat alles op alles moet worden gezet om dat voor elkaar te krijgen. Dat hier met de hoogst mogelijke prioriteit aan gewerkt wordt en dat geen middel wordt geschuwd om deze criminele geweldsgruwel met wortel en tak uit te roeien. Want onze inwoners moeten veilig zijn.

Voorzitter dank u wel.

Bijdrage Swollwacht Begroting 2020

Uitgesproken op vrijdag 8 november 2019 door Silvia Bruggenkamp

“Zwolle, stad van nu – stad van de toekomst ”

Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren.

Allereerst voorzitter, een woord van dank! Dank aan de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen die hebben geleid tot deze begroting.

Maar ook een woord van trots. Want er ligt vandaag een begroting voor om trots op te zijn, en dat zijn we ook!

We lopen in op de tekorten die zijn ontstaan, we hebben financiële armslag voor wat op ons afkomt, en er is vlees op de botten. Dat is ontzettend belangrijk want we zijn er nog niet.

De Begroting laat een mooi toekomstperspectief zien, zowel incidenteel als structureel.

Maar er liggen nog behoorlijke uitdagingen op ons te wachten. We denken bijvoorbeeld aan de implementatie van de Hervormingsagenda en de nog steeds aanwezige zorgen op het gebied van jeugdzorg. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen die een behoorlijke financiële wissel zullen gaan trekken op de aanpak van afvalverwerking.

De financiële armslag die we nu zien gepresenteerd in de Begroting, hebben we ook nodig.

En er is visie op die Zwolse toekomst. Op een veranderende Zwolse samenleving. Een samenleving die wij, als fractie van Swollwacht wel echt Zwols willen houden.

Wij sluiten onze ogen niet voor de veranderingen die op ons af komen, we staan daar voor open, als partij, maar vooral ook als inwoner van Zwolle.

We willen echt Zwolle blijven, we zijn uniek en dat willen we zo houden. Randstedelijke allures passen niet bij ons Zwols karakter. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.

En kan dat voorzitter, met de groei van Zwolle? “Gewoon” blijven doen? En “doen we al gek genoeg”? Steeds meer mensen willen in Zwolle wonen, en dat snappen we! Zwolle is geweldig!

Maar als enige echte Zwolse Stadspartij zullen we blijven pleiten voor de eigenheid van ons bijzondere Zwolle. Voor een Zwolle waar iedereen mee kan doen. Een Zwolle met aandacht voor kwetsbare mensen, maar ook dieren. En een Zwolle met aandacht voor het verleden. Waar het verleden tastbaar en zichtbaar wordt gemaakt. We zijn daarom blij met de grote inzet van het HCO op dit gebied.

Maar vandaag gaat het, naast de toekomst, ook over het heden.

Er speelt van alles.

Veiligheid

Als de kranten koppen dat Zwolle afstevent op een recordjaar voor wat betreft misdrijven en moord en doodslag, dan doet dat wat met onze stad. Schietpartijen in Stadshagen, in Holtenbroek, schietpartijen die mogelijk te maken hebben met drugshandel zo was in de krant te lezen. Geweld, heftig geweld lijkt te horen bij bepaalde vormen van criminaliteit die overal in Nederland en dus ook in Zwolle plaatsvinden.

Dit geweld is wat onze fractie betreft te allen tijde onacceptabel.

Voorzitter, de fractie van Swollwacht wil op deze plek haar afschuw uitspreken over het geweld dat de afgelopen weken in Zwolle heeft plaatsgevonden.

Zorgen hebben we over de toenemende druk op blauw op straat. En ondanks deze toenemende druk, de criminaliteit waarmee we ook in Zwolle te maken hebben, moeten

150 agenten van de politie eenheid Oost-Nederland hun collega’s in de Randstad gaan helpen.

Voorzitter, we zijn blij met de reactie van onze burgemeester hierop.

Daarnaast is, ook in Zwolle, in toenemende mate sprake van straatintimidatie. Van seksuele intimidatie. Intimidatie die zich ook richt op de leden van onze LHBTI-gemeenschap.

Voorzitter, de fractie van Swollwacht vindt dit onverteerbaar.

We dienen daarom een motie in die het College vraagt een strategie te ontwikkelen die beoogt straatintimidatie/seksuele intimidatie tegen te gaan. En we vragen daarbij speciale aandacht voor de intimidatie waar leden van onze LHBTI-gemeenschap mee te maken heeft.

Dat willen we niet in onze stad en daar moet wat aan gebeuren.

Lees hier de totale Bijdrage Swollwacht Begroting 2020

Werkbezoek Tiem

Op initiatief van de Griffie was er op 17-10-2019 een werkbezoek georganiseerd voor de Zwolse raad aan Tiem.
Tiem is een nieuwe organisatie die mensen helpt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze organisatie komt tot stand uit een samensmelting van WEZO en WRA.

Deze organisatie is de opvolger van de WEZO en begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. 
De belangstelling was groot vanuit de raad. Bijna alle fracties waren vertegenwoordigd.

Na een algemeen inleiding werden de raadsleden aan het werk gezet met de werknemers van Tiem, om de sfeer te proeven en in gesprek te kunnen gaan met deze mensen.
Tot slot kregen de raadsleden een integrale uitleg van de directie en het management van Tiem en uitleg hoe de trajecten lopen.
Het was een prettig een leerzaam bezoek die een inkijk gaven in de organisatie waar de Gemeente Zwolle enig aandeelhouder is.