Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week werd bekend gemaakt dat Zwolle de eerste gemeente in Nederland is die zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel!

In een brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Zwolle is een van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. Wij willen ons blijven profileren als koploper en ons voorbereiden op wat nodig is om ook in tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te behouden”. Lees hier meer over wat deelname aan het Deltaplan inhoudt:

www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Dierenwelzijn

Ook in deze tijden van onzekerheid gaan bestuurlijke processen door. Zo heeft het College van B&W het beleid voor dierenwelzijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de beleidsnota Dierenwelzijn die deze week is opgeleverd en op een later moment met de Raad besproken zal worden. Dierenwelzijn heeft een herkenbare plek gekregen in het Coalitieakkoord wat nu nader uitgewerkt is in de actualisering van het dierenwelzijnsbeleid. Wethouder William Dogger heeft bij deze actualisering ook het Dierenteam Zwolle nauw betrokken. Het Dierenteam is een samenwerkingsverband van vijftien verschillende dierenwelzijnsorganisaties, uniek voor Nederland, en werkt nauw samen met de gemeente Zwolle.

Vitaal en waardig ouder worden in Zwolle

Maandag 9 maart heeft de gemeenteraad van Zwolle unaniem ingestemd met de agenda “vitaal en waardig ouder worden”. De fractie van Swollwacht is daar blij mee en trots op!

Kent u ze nog? Dit zijn de speerpunten van vitaal en waardig ouder worden in Zwolle:

  • positieve gezondheid
  • levensloopbestendig wonen
  • meedoen
  • toegankelijkheid fysieke omgeving
  • aanpak eenzaamheid
  • cultuursensitiviteit
  • regenboog senioren

Meer dan ooit is het enorm belangrijk aandacht te hebben voor onze ouderen. Niet voor niets hebben we dat in ons coalitieakkoord, waaruit de agenda is voortgekomen, benoemd:

“Zwolle wil een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. En waar voor senioren de ruimte en mogelijkheid is actief te blijven deelnemen aan de maatschappij”.

Ouderen verdienen ons respect en we voelen de verantwoordelijkheid om samen met hen voor hun welzijn op te komen.

Swollwacht vindt onaanvaardbaar dat uit onderzoek blijkt dat senioren een einde aan hun leven willen maken, omdat ze dat voltooid achten. En waarom? Eigenlijk voelen zich vooral eenzaam en overbodig en zijn bang zijn om afhankelijk te worden of zo te worden gezien. Dat kan anders. Nee, dat moet anders.

We zijn dus erg gelukkig met de aandacht voor dit vreselijke probleem in de agenda. Want eenzaamheid moet met grote kracht worden tegen gegaan. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Laten we omzien naar elkaar. Laten we voor elkaar zorgen.

To be or not to be: leeftijdsdiscriminatie
Er mag niet op leeftijd worden gediscrimineerd (er mag helemaal niet worden gediscrimineerd, trouwens!) en toch gebeurt het. Er is sprake van een hardnekkig vooroordeel over oudere werkzoekenden en daar moeten we vanaf.

De gemeente Zwolle besteedt hier als werkgever serieus aandacht aan – zo blijkt – en we hopen dat dit voor veel meer werkgevers gaat gelden. Want de ervaring en inzet van juist oudere werknemers moet op waardering kunnen rekenen!

Zaaien en oogsten
Wij zijn trots op onze Wethouder Dogger die zich binnen deze agenda naar eigen zeggen ‘meer boer dan koning’ voelt. Dit is koren op zijn molen. Zaaien, oogsten en pas daarna op het koninkrijk letten als het gaat over vitaal en waardig ouder worden in Zwolle, vindt hij. We moeten beginnen bij het begin. Daarmee ontgint hij wat ons betreft alvast de grond van waardigheid voor onze seniore medeburgers.

Een rol in het leven van een ander: (h)erkent u mee?
Wij vinden dat wij allemaal een grote of kleine rol kunnen spelen in het leven van een ander, zij het jong of oud, oud of ouder. We zijn allemaal mens, kind van, ouder van, vriend van, partner van. Laten we elkaar daar tenminste in herkennen. Glimlach eens naar die ander. Erken zijn bestaan. Herken. Dan zijn we al een paar stappen verder dan het begin.

We blijven ons best doen voor u.

Voor de tekst van ons betoog over Vitaal en Waardig Ouder worden in Zwolle van 3 februari jl. klikt u op deze link: https://swollwacht.nl/2020/02/vitaal-en-waardig-ouder-worden-3-februari-2020/

Convident

De fractie van Swollwacht heeft steeds de ontwikkelingen m.b.t het project Convident nauwlettend gevolgd. Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland
Zwolle krijgt dus de primeur! Het gaat om een re-integratieproject binnen een woonproject, waar zeven (ex-) gedetineerden en zeven studenten onder één dak gaan wonen op het Talentenplein in het centrum van Zwolle.

Het project is gebaseerd op ervaringen in Denemarken, waar dit project succesvol is. Zorgen hebben we over het loslaten van enkele criteria die het project in Denemarken tot een succes te maken. Daarom hebben we een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, die het college oproept een beheerplan en een begeleidingscommissie in te stellen. En deze motie is aangenomen!

Lees hier de volledige tekst: https://swollwacht.nl/2020/03/motie-voornemen-tot-realiseren-project-convident-aan-het-talentenplein/

Daarmee is Swollwacht iets meer confident over Convident. We zullen desalniettemin de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!