Verklaring: de keuzes van Swollwacht binnen het coalitieakkoord

Er is een akkoord en daar is Swollwacht erg blij mee!! Allereerst onze hartelijke dank aan de formateur, de ambtelijke ondersteuning en natuurlijk aan onze collega onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks en VVD. Wij kunnen terugkijken op een constructieve en prettig samenwerking.

En hartelijk dank vooral, aan de vele inwoners voor hun schriftelijke inbreng en reacties.

Swollwacht is heel tevreden over dit bereikte akkoord. Een akkoord waar wij op heel veel belangrijke onderwerpen onze inbreng duidelijk terug zien. Maar ook een akkoord waar partijen concessies hebben moeten doen om andere onderwerpen binnen te halen of juist veilig te stellen. Dat geldt ook voor Swollwacht. Zo hebben wij – en dat was een dilemma – de concessie moeten doen om op tenminste één locatie windmolens toe te staan, in dit geval de Tolhuislanden. Waarbij wij door onze onderhandelingsinbreng ervoor hebben kunnen zorgen dat er in alle eerder genoemde kansrijke of voorkeurslocaties in en om Zwolle- door dit nieuwe College waar Swollwacht deel van uit maakt- geen windmolens worden geplaatst. Concreet betekent dit geen windmolens in Windesheim, Mastenbroek, Wijthmen, Marslanden, Harculo, Zwolle Zuid, Wijthmen en Spoolde/Voorst.

Wij zien dit als winst. We hebben een moeilijke afweging moeten maken, maar hebben die vervolgens naast een groter geheel gelegd. Dat neemt niet weg dat wij ons terdege beseffen dat de bewoners van de Tolhuislanden hier, en dat is heel begrijpelijk, anders over zullen denken.

Wat bij onze overweging ook heeft meegespeeld, is de vergrote urgentie van grootschalige energieopwekking door het besluit van het Kabinet op 29 maart jl. Met dit kabinetsbesluit wordt de gaskraan in Groningen vanaf 2030 helemaal dicht gedraaid en in de aanloop jaren naar 2030 sterk afgeschaald.

Wij hadden voor 21 maart jl. niet kunnen bevroeden dat het Kabinet zo snel tot dit besluit zou komen. Dit besluit heeft dan ook de werkelijkheid veranderd en rechtvaardigt in onze ogen daarom een nuancering op eerder ingenomen standpunten en het daarbinnen uitdrukkelijk nemen van verantwoordelijkheden. Ons eerdere verzoek – ruim tijd te nemen om te zoeken naar alternatieven voor windenergie- is dan ook niet meer haalbaar.

Met de keuze voor de locatie Tolhuislanden wordt er in dit gebied aangesloten bij de reeds aanwezige concentratie van windmolens en bij bestaande distributienetwerken. Bij de verdere ontwikkelingen in de Tolhuislanden hecht het nieuwe College groot belang aan draagvlak onder- en de betrokkenheid van- omwonenden. Waarbij er ook heel serieus gekeken zal worden naar hoe bewoners in het gebied van de Tolhuislanden op enige wijze voordeel van windmolens in hun gebied (moeten) kunnen krijgen.

Alle onderhandelende partijen hebben op basis van wederzijds begrip en op basis van gelijkwaardigheid voldoende ruimte gekregen voor hun eigen inbreng. En wij zien duidelijk dat onze inbreng een zichtbare plek in het akkoord heeft gekregen. Daar zijn wij erg blij mee! Lees hier de volledige Swollwacht verklaring

logo eindelijk

“Duurzame kwaliteit en groei voor Zwolle” Coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord 2018-2022

Na intensief onderhandelen, een akkoord om trots op te zijn! Vier fractievoorzitters: Gerdien Rots (ChristenUnie), Sylvana Rikkert (GroenLinks), Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD), ondertekenden vrijdag het Coalitieakkoord 2018-2022 onder de titel “Duurzame kwaliteit en groei”. De partijen hebben er vertrouwen in dat door de constructieve coalitiebesprekingen een stevige basis is gelegd voor een verbindend en stabiel college. Met dit coalitieakkoord tonen zij een ambitieus programma voor de komende vier jaar. Het geeft de ambities voor de komende jaren op hoofdlijnen. In de begroting voor 2019 en de perspectiefnota 2020-2023 worden de voornemens verder uitgewerkt. 

“Zwolle is een prachtige stad, met een rijke historie en een perspectiefvolle toekomst”, zo staat in het akkoord, dat vrijdag aan de pers werd gepresenteerd. “Zwolle groeit en wordt stedelijker. Er zijn transities in het sociale en fysiek domein, we stappen over op schone energie en we zitten middenin een digitale transitie. We werken aan de toekomst met lef en leiderschap. De stedelijke groei vraagt om scherpe keuzes als het gaat om woonomgeving, energie, mobiliteit, economie, zorg, onderwijs en cultuur.”

De vier partijen willen ruimte geven aan inwoners, bedrijven en instellingen om zelf vorm te geven aan de toekomst. Ook voor de regio geldt dat het tijd is voor een vervolgstap, stelt de nieuwe coalitie. “Als centrumgemeente speelt Zwolle een cruciale rol in het samen verder ontwikkelen van de regio. Wij willen daarom meer investeren in externe contacten, lobby en regionale en landelijke vertegenwoordigingen. Zo versterken we het nationale en internationale profiel van Zwolle.”

Issues

De brede samenstelling van de nieuwe coalitie, waarin de vier grootste partijen van Zwolle samenwerken, leidde tot onderhandelingen over een reeks van onderwerpen. Over alle onderwerpen werd in een goede, constructieve sfeer en binnen een redelijke termijn overeenstemming bereikt.

De coalitie gaat grote stappen zetten bij de opwekking van duurzame energie. Daarbij wil het college voortbouwen op de Zwolse energiegids. De coalitie kiest ervoor te investeren in één locatie voor windenergie: Tolhuislanden. Zo sluit Zwolle aan bij bestaande windmolens en distributienetwerken. Bij de verdere ontwikkeling in Tolhuislanden moeten omwonenden voordeel hebben van het plaatsen van windmolens in hun omgeving.

De Zwolse binnenstad heeft een belangrijke functie voor de wijde omgeving. Daarom vindt de coalitie een heroriëntatie op de openstelling van winkels nodig. Branchevereniging City Centrum is gevraagd te komen met een voorstel dat gedragen wordt door de ondernemers. Op basis daarvan wordt op korte termijn de verordening aangepast. Het bijzondere van de zondag wordt daarbij gerespecteerd.

Zwolle is een sociale en inclusieve stad. Die kwaliteit wil de coalitie behouden als de stad groeit en verstedelijkt. Met inwoners die in hun sociale omgeving terecht kunnen met hulpvragen, en daaromheen een systeem van zorg en ondersteuning. Het zorgsysteem moet op langere termijn financieel houdbaar zijn en passen binnen de structureel beschikbare middelen in de begroting. De nieuwe coalitie kan zich vinden in de maatregelen uit scenario ‘Optimaliseren’ van het huidige college. Voor een effectief en houdbaar systeem is alleen optimaliseren echter onvoldoende. Daarom wil de coalitie een hervormingsagenda opstellen om te komen tot een Zwols model, dat de doelen van de transformatieagenda dichterbij brengt en daarnaast houdbaar is. Met meer inzet op preventie en indien mogelijk vanuit collectieve voorzieningen; wanneer noodzakelijk zijn individuele voorzieningen beschikbaar.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester: openbare orde/Veiligheidsregio; regionale samenwerking; dienstverlening; communicatie; internationale contacten; lobby/strategische positionering.

Ed Anker (ChristenUnie): ruimtelijke ordening; wonen; Omgevingsvisie; ruimtelijke projecten; Spoorzone; waterbeleid en klimaatadaptatie.

Michiel van Willigen (ChristenUnie): jeugdbeleid en jeugdzorg; onderwijs (primair en VO, VSV, huisvesting, passend onderwijs); gezondheidsbeleid; Veilig Thuis; wijkgericht werken/burgerbetrokkenheid; bedrijfsvoering; digitale transitie.

Monique Schuttenbeld (GroenLinks): energietransitie; Stadshagen; cultuur (creatieve economie), hierin aandacht voor regio/visieontwikkeling; cultuurhistorie (monumenten/archeologie); toerisme en evenementen.

Klaas Sloots (GroenLinks): financiën; zorg en WMO; maatschappelijke opvang; inkomensbeleid (armoedebestrijding/schulddienstverlening); welzijn; vluchtelingenwerk.

William Dogger (Swollwacht): beheer openbare ruimte, milieu en afval; groenbeleid; mobiliteit en bereikbaarheid; vitaal en waardig ouder worden; toegankelijkheid; toezicht en handhaving; dierenwelzijn.

René de Heer (VVD): (circulaire) economie, beroepsonderwijs en werk (human capital agenda); vastgoed; sport; Regio Zwolle; binnenstad; bedrijfsterreinen; strategische communicatie/positionering.

IMG_4579