Week 21 en 22

Op maandag 18 mei stond de doorontwikkeling van de brede scholen op de agenda in een informatieronde. Wij vinden het een goede zaak dat die doorontwikkeling plaatsvindt! We hebben wel wat vragen gesteld, bijvoorbeeld over de betrokkenheid van sociale wijkteams bij brede scholen. Tevens was de “agenda van de corporaties en gemeenten voor betaalbaar wonen” geagendeerd de 18e. Deze agenda moet nog nader worden uitgewerkt en ingevuld en komt in een later stadium in de gemeenteraad terug.

Dinsdag 26 mei was er een hoorzitting over de voorjaarsstukken, een informatieronde over de parkeerbalans en een debat over de veiligheidsvisie van onze gemeente. We hebben bij monde van Cemal Yildirim een groot aantal vragen gesteld over parkeren in Zwolle. Natuurlijk ook over de hoge tarieven en de capaciteit. En is die straks voldoende als de Zara in Zwolle gevestigd is? Het college denkt van wel. Wij wachten af…
Silvia Bruggenkamp heeft de burgemeester, als verantwoordelijke voor de veiligheid in onze stad, scherp bevraagd over de Veiligheidsvisie die voorlag. Zij vroeg o.a. naar de verantwoordelijkheid die bij burgers wordt neergelegd op het gebied van veiligheid. Er wordt al zoveel gevraagd van onze inwoners, houdt het niet een keer op? Uiteraard vroeg zij ook naar de verkeersveiligheid in met name de 30 kilometerzones. Het is onze fractie een doorn in het oog dat hier niet op wordt gehandhaafd door de gemeente. Mensen melden overlast en onveilige situaties niet meer, omdat zij weten dat de gemeente toch niet handhaaft! Geen goede manier om met verkeersveiligheid om te gaan vinden wij!

Op woensdag 27 mei was de hele fractie aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering van Swollwacht.

We zitten in een erg drukke periode! We werken toe naar de behandeling van de zogeheten Voorjaarstukken (Jaarrekening, Beleidsrapportage, MeerjarenPrognose Vastgoed en –gebouwen en de Perspectiefnota) Onze fractievergadering van donderdagavond stond voornamelijk in het teken van deze stukken. Wij zullen hier zeker een aantal moties en amendementen bij indienen want we maken ons zorgen over met name de bezuinigingen in het sociaal domein.

William Dogger heeft n.a.v. de berichtgeving in De Stentor op 29 mei, schriftelijke vragen gesteld aan het College en wel over de mogelijke opheffing van het hondenlosloopveld in de omgeving van de Thorbeckegracht/de Spiegel. Hier gaan geruchten over en bewoners zijn verontrust. Wij kunnen niets met geruchten en daarom heeft William het college een aantal duidelijke vragen hierover gesteld. We rekenen ook op duidelijke antwoorden! Hondenlosloopterreinen vallen onder diervriendelijke faciliteiten en onze fractie is daar een groot voorstander van. Onze fractie heeft niet voor niets een dierenwelzijnsbeleid geïnitieerd in Zwolle.
Tot zover ons verslag over de afgelopen periode. We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en we hopen dat u ons weet te vinden als u ons nodig hebt.

Week 20

De vakantie zit er weer op en vorige week maandag, 11 mei is het Raadsplein weer van start gegaan.

Er werd begonnen met een besluitvormende ronde. Wij hebben een drietal moties “vreemd aan de orde van de dag” mede ingediend. Vreemd aan de orde van de dag wil zeggen dat een motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda staat, vreemd is aan de agenda dus. Samen met de fractie van de SP hebben we een motie “overgangsperiode huishoudelijke ondersteuning” ingediend. Dit omdat een aantal mensen die recht hebben op huishoudelijke zorg hebben aangegeven dat hun zorg al is teruggeschroefd terwijl ze er recht op hebben de uren zorg te behouden tot 1 juli van dit jaar! Deze motie is echter verworpen. Het College herkende wel een aantal signalen die in de motie zijn neergelegd en heeft daar inmiddels actie op ondernomen. Voor de overige fracties was dit reden om niet in te stemmen met deze motie. Slechts SP, CDA en wijzelf hebben voor deze motie gestemd.
Samen met een aantal andere fracties hebben we ook een motie over arbeidsdiscriminatie ingediend. We vinden dat iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, religie, geslacht en ga zo maar door, gelijke kansen moet hebben op de arbeidsmarkt en met deze motie is het college gevraagd binnen de gemeentelijke organisatie hiermee het goede voorbeeld te geven. We zijn er blij mee dat deze motie is aangenomen! Dat zelfde geldt voor de motie Bed, bad en brood! Trots zijn we, dat Zwolle op deze wijze met mensen wil omgaan.
Na de besluitvormingsronde was er in de Raadszaal een debat over het Plan van Aanpak voor de Binnenstad en Broerenkwartier. En dat was een verhit debat! Onze fractievoorzitter, William Dogger, pleitte o.a. voor een overkoepelende visie en wees op het belang van een juiste volgordelijkheid. Zoals u van ons gewend bent houden wij het vervolg van e.e.a. nauwlettend in de gaten!

Als u vragen hebt over dit, of andere onderwerpen en de visie van Swollwacht daarop, neemt u dan vooral contact met ons op. We luisteren graag naar u!

Doordat het debat over de Binnenstad uitliep is het debat over Veiligheid naar dinsdag 26 mei verplaatst! We komen er bij u op terug. Silvia Bruggenkamp zal daarover het woord voeren namens de fractie Swollwacht.

Gelijktijdig met het debat in de Raadszaal was in de Takzaal een debatronde over de ontwikkeling van het “Hof van Thorbecke” en over de uitwerken van de opgaven voor verkeer en vervoer. Tijdens het eerste debat vroeg Cemal Yildirim o.a. aandacht voor de relatie tussen het project Hof van Thorbecke, en het Kraanbolwerk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat men last van elkaar heeft. Ook ging hij in op de verwachte verkeersproblematiek.

Marcel Mulder tenslotte, gaf het College in zijn bijdrage o.a. complimenten voor de wijze waarop zij werk hebben gemaakt van het vervolgprogramma Zwolle-Kampen Netwerkstad, wat uitmondt in een aantal goede maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid.

Week 18 en 19

We hebben een paar drukke weken achter de rug!

Onze fractie vergadert altijd op donderdagavond. En regelmatig doen we dat op locatie. Afgelopen donderdag waren we te gast in theater The Young Ones. Een wel heel inspirerende omgeving om te vergaderen! The Young Ones maakt theater met kinderen en jongeren en zij doet dit vanuit grote verhalen met thema’s die door de jaren heen actueel blijven, of weer actueel geworden zijn.
Uit het gesprek dat wij hadden met Ilona Kevelham werd weer eens duidelijk hoe gedreven en gepassioneerd dit theater aan de weg timmert. Theater The Young Ones heeft een missie. En een visie. Dit theater is echt belangrijk voor Zwolle en we vonden het geweldig op deze manier kennis te maken!

Op maandag 20 april heeft onze fractie zich opgesplitst. William Dogger en Cemal Yildirim waren aanwezig in het Wijkcentrum Holtenbroek waar in een informatieronde de actuele situatie in deze wijk werd besproken. Dit uiteraard in aanwezigheid van bewoners en maatschappelijke organisaties en instellingen. Bewoners geven aan dat er op sommige plaatsen nog steeds sprake is van overlast en zij vinden dat blijvende aandacht, zeker ook op het sociale vlak nodig is. En dat vinden wij ook! We blijven alert.

Marcel Mulder en Silvia Bruggenkamp namen deel aan een debatronde over gentechnologie en scenario’s voor nachtwinkels in Zwolle. Marcel Mulder ging in zijn betoog over nachtwinkels o.a. in op het standpunt van Swollwacht dat het voor ondernemers altijd mogelijk moet zijn een nachtwinkel te kunnen beginnen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het scenario waarin nachtwinkels open mogen zijn van 22.00 – 06.00 uur. Dit sluit aan bij de landelijke Winkelsluitingstijdenwet en is in balans met de winkels die overdag open zijn.

Silvia Bruggenkamp pleitte in haar bijdrage over gentechnologie voor een gentechvrij Zwolle! Zij gaf in haar betoog aan dat de risico’s van gentechnologie groot zijn en de gevolgen onvoorspelbaar en onomkeerbaar. Ook vroeg zij aan de wethouder wat hij precies verstaat onder een goed gebruik van gentechnologie en een verkeerd gebruik van gentechnologie. Vragen waarop geen eenduidig antwoord te geven is. Wij willen graag meeschrijven aan een motie of voorstel waarin de mening van de raad over gentechnologie in een besluit kan worden omgezet.

De komende twee weken zijn er geen Raadsvergaderingen, we hebben vakantie! Intussen werken we wel door aan allerlei zaken. Zo gaan we meeschrijven aan een initiatiefvoorstel over verruimingstijden van de horeca in Zwolle en zijn we de laatste puntjes op de i aan zetten voor onze nieuwe website.

Week 16 en 17

Op maandag 13 april hebben wij in de Besluitvormende ronde o.a. ingestemd met de Strategische Wateragenda. Zoals u ook in ons vorige weekbericht kon lezen hebben wij daar kritische vragen over gesteld, maar we vinden het een enorm belangrijk onderwerp. Goed dat de gemeente Zwolle hier zo serieus mee aan het werk gaat! In de Besluitvormende ronde is ook besloten de evaluatie van het evenementenbeleid te agenderen in een debatronde.

Na de besluitvormende ronde werd er een Debatronde gehouden over de beslisnota Economie Zwolle in perspectief’ en budget economische clusters Regio Zwolle, en een informatieronde over het verscherpte toezicht op zowel onderwijsinstelling Landstede als zorginstelling Driezorg.

Oud gedeputeerde Theo Rietkerk, tegenwoordig directeur-bestuurder van Landstede gaf een heldere presentatie over de toekomst van Landstede. Eind 2016 verwacht Landstede de financiën weer op orde te hebben. En de Onderwijsinspectie is tevreden over de verschillende verbeteringen die op dit moment al zijn ingevoerd. Landstede is op de goede weg!

Ina Huesken, interim directeur-bestuurder bij Driezorg beantwoordde een groot aantal vragen van de Raad over de verscherpte toezichtstelling. Zij sprak daarbij wel haar twijfels uit over of de zorgverbeteringen die nodig zijn allemaal kunnen worden doorgevoerd voor de deadline van 5 juli die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gesteld. Driezorg heeft als instelling geleerd van de verscherpte toezichtstelling zo gaf Ina Huesken aan. Het kapitaal van Driezorg is gelegen in de mensen, in de werknemers en er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een scholingsplan, o.a. voor wat betreft dementerende ouderen. Uiterst belangrijk vinden wij het, dat onze ouderen in goede handen zijn. En Driezorg vindt dat ook, dat is duidelijk

Week 14 en 15

Op maandag 30 maart vond naast de besluitvormende ronde, waarin wij o.a. hebben ingestemd met het agenderen van de actuele situatie in de wijk Holtenbroek een debatronde plaats over de strategische wateragenda.

Tijdens dit debat hebben wij een aantal kritische vragen gesteld aan de wethouder. We hebben bijvoorbeeld gevraagd naar de concreetheid van de plannen, wie doet wat, en naar hoe de wethouder gaat zorgen dat deze wateragenda gaat leven in alle lagen van onze Zwolse samenleving. Want we vinden het belangrijk dat inwoners van Zwolle zich ervan bewust zijn dat zij een rol kunnen spelen bij het vergroten van waterveiligheid.
Bijvoorbeeld door het tegengaan van verstening van tuinen!

Op maandag 7 april is er gedebatteerd over de versnellingsactie sociale huurwoningen. En wij zijn blij dat deze versnellingsactie plaatsvindt want er is dringend behoefte aan meer sociale huurwoningen. Echter in het College akkoord is steeds de ambitie uitgesproken een aantal van 400 sociale huurwoningen te realiseren. Natuurlijk hebben we de wethouder daarop aangesproken.

Ook is gedebatteerd over de Actualisatie Horecavisie “Gastvrij en Vitaal 2012 – 2017”. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in deze actualisatie. We vinden het belangrijk dat er een goede mix komt van horeca, cultuur en winkels. We zijn uiteraard heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de invulling op langere termijn!