Nieuwsbrief 10 april 2016

biomassacentrale breecamp

 

Breecamp-Stadshagen

De fractie van Swollwacht heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld over biomassacentrale in de wijk Breecamp in Stadshagen. Veel mensen in deze wijk zijn bang en angstig tegelijkertijd over de dagelijkse uitstoot van rookwolken. Men heeft daar last van. Niet alleen last van stank, maar ook is sprake van toenemende gezondheidsklachten, die mogelijk veroorzaakt worden door die uitstoot van rook. Alle reden dus om het College hierover te bevragen. U kunt de vragen hier inzien. En als de beantwoording beschikbaar is zal dit ook op de website worden geplaatst!

Schriftelijke vragen Breecamp Stadshagen

Informatienota-Beantwoording-artikel-45-vragen-Swollwacht-over-de-Biomassacentrale-in-de-wijk-Breecamp

Monitoring armoededoelgroep en regelingen

Op 4 april is stevig gedebatteerd over de monitoring van de armoededoelgroep en de regelingen voor chronisch zieken. Fractievoorzitter William Dogger hield een gloedvol betoog waarin hij o.a. inging op de gevolgen voor deze doelgroep van de asociale bezuinigingen die van Rijkswege zijn opgelegd. U kunt hier zijn betoog terugkijken en luisteren! Overigens wordt het debat op maandag 11 april voortgezet!

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20160404_1/nl/player

 

Uitvoering motie dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld

We hebben tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 (zie ons nieuwsbericht op deze site) een motie over dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld ingediend. We waren er erg blij mee dat deze motie werd aangenomen, en inmiddels is deze motie ook uitgevoerd! U hebt het ook al in De Stentor kunnen lezen: er komt een noodopvang voor huisdieren die slachtoffer worden van dierenmishandeling of huiselijk geweld. We zijn meer dan tevreden met de wijze waarop het College uitvoering geeft aan onze motie! Lees hier de beslisnota van het College.

Beslisnota-Beleid-t.a.v.-dieren-en-huislijk-geweld

 

Schriftelijke vragen

30 km

 

 

 

In de eerste week van maart 2016 heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het College gesteld.

Wij horen als fractie veelvuldig bezorgde geluiden over de verkeersveiligheid in onze Zwolse wijken. Vooral gaat dat dan over het niet handhaven van de 30 kilometer-zones. Wij balen daarvan! We vinden dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen op straat. En we vinden dat de gemeente daarin een belangrijke handhavende taak heeft.

U kunt hier de vragen inzien. Als de beantwoording beschikbaar is zullen we die ook op deze website plaatsen.

Swollwacht – Verkeersveiligheid

Informatienota-Beantwoording-artikel-45-vragen-Swollwacht–Verkeersveiligheid

Daarnaast hoorde onze fractie ook bezorgde signalen over het al-dan-niet naleven van het advies dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft uitgebracht over de sloop van de bibliotheek-aanbouw in de Diezerstraat. Ook daar hebben we vragen over gesteld.  De vragen zijn hier beschikbaar:

Swollwacht – Sloop van de bibliotheek aan de Diezerstraat in relatie tot advisering door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed-Oversticht

Informatienota-beantwoording-artikel-45-vragen-swollwacht-sloop-bibliotheek

 

 

Startblokken

startblokken

We staan in de startblokken! Op maandag 11 januari vindt het eerste Raadsplein van 2016 plaats. Op de agenda van de Debatronde o.a. de onderzoeksopdracht naar de asbestproblematiek en projectoverschrijdingen herhuisvesting Stadkamer. Via onderstaande link vindt u de volledige agenda van Besluitvormings- en Debatronde op 11 januari. Kijkt en luistert u mee?

http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=c07543ba-7dc2-46a3-94f5-b68c456a29ff&FoundIDs=&year=2016

Begroting 2016

poster.jpgOp vrijdag 13 november, is de Begroting voor het jaar 2016 in de Gemeenteraad behandeld. Omdat de Swollwachtfractie, net zoals de fracties van SP en GroenLinks, grote moeite heeft met de keuzes voor bezuinigingen die hierin worden gemaakt, hebben we, samen met SP en GroenLinks een tegenbegroting ingediend op onderdelen. Een tegenbegroting, die leidt tot meer evenwicht, en keuzes een sociale glans geeft. Helaas is deze tegenbegroting niet aangenomen. Wel zorgde het indienen van deze tegenbegroting voor een verdieping van het uitgebreide debat hierover, zoals dat vrijdag plaatsvond. Via deze link kunt u de vergadering terugluisteren en kijken:

http://player.companywebcast.com/gemeen…/20151113_1/…/player

Bekijk hier de tegenbegroting: tegenbegroting 2015-11-13

Nu de tegenbegroting niet is aangenomen, zag Swollwacht geen andere mogelijkheid dan tegen de begroting 2016 van het College te stemmen!

Maar toch zijn er ook successen te melden. De beide moties die Swollwacht indiende in het kader van dierenwelzijn, werden aangenomen en daar zijn we blij mee.

Zo krijgt dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld een plek in de Nota Dierenwelzijn en gaat het College onderzoeken of het mogelijk en voordelig is de Stichting Zwols Dierenasiel te laten participeren op het gebied van training/opleiding en/of aankoop van producten/diensten. De laatste motie werd zelfs unaniem aangenomen! Lees hier de moties: M-15 Dierenwelizjn en huiselijk geweld- actualisatie Nota Dierenwelzijn 2015-11-13 M-16 Stichting Zwolse Dierenasiel

Week 41-42 Raadsenquête!

Raadsenquête!  asbest geen toegang

Op maandag 5 oktober heeft fractievoorzitter William Dogger fors gedebatteerd over de asbestproblematiek in de nieuwe Stadkamer. Hij heeft toen aangekondigd op maandag 26 oktober (tijdens de Besluitvormingsronde) een motie in te dienen die de opdracht geeft een Raadsenquête te houden. Want Swollwacht wil de onderste steen boven hebben, en weten waar, wat mis is gegaan. Hoe het bijvoorbeeld kan dat bij regelmaat forse budgettaire overschrijdingen op lokale projecten plaatsvinden en hoe dit kan worden voorkomen!

Wat is nu precies zo’n raadsenquête.

Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren – die onder ede plaatsvinden – hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, een instrument dat pas in laatste instantie wordt ingezet.

De fractie van Swollwacht vindt, samen met de andere oppositiefracties, dat het nu de tijd is, dit instrument in te zetten!

 

Via onderstaande link kunt u aanstaande maandag meeluisteren en kijken naar de vergadering waar deze motie zal worden ingediend. De Stadkamer is punt 8 op de agenda.

 

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20151026_2/nl/player

 

Muzerie en meer

Op 12 oktober werd in de Raadszaal gesproken over het negatief eigen vermogen van de Muzerie en de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk. In de TAK-zaal ging het over het initiatiefvoorstel van de SP over gemeentelijke woningbouw, en in de Burgerzaal tenslotte, vond een Rondetafelgesprek over vrije horecasluitingstijden plaats.

Hierbij lieten o.a. de bewoners van de binnenstad, de politie, diverse jongerenorganisaties en natuurlijk de horecaondernemers zelf van zich horen. Swollwacht is één van de initiatiefnemers tot dit Rondetafelgesprek en gaat nu met de andere initiatiefnemers verder praten over het mogelijk vrijgeven van de horeca sluitingstijden. We zijn ook benieuwd hoe u daar tegenover staat. Laat het ons weten als u wilt!

 

 

stadkamer

Week 39 -40 en het Stadkamerdebacle

We zijn weer volop in beweging. Op 21 september werd in de Raadszaal gedebatteerd over de e-petitie alle supermarkten open op zondagen, en in de TAK-zaal over de groene agenda.  Op maandag 28 september werd over het stadkamerdebacle gesproken. Hieronder leest u meer!

Supermarkten open op zondag

William Dogger pleitte in zijn betoog, uiteraard, want dit is één van de speerpunten uit ons partijprogramma, vóór openstelling van supermarkten op zondagen. Het huidig systeem van roulatie en daarnaast 12 koopzondagen, vinden wij bij Swollwacht eigenlijk niet uit te leggen aan onze inwoners. Wij benaderen de openstelling op zondag vanuit de huidige maatschappelijke context en de consumentenvraag die er ligt. Jammer dat hier kennelijk niet over te praten valt met de coalitie.

Groene Agenda

Silvia Bruggenkamp gaf in haar betoog over de groene agenda o.a. aan dat deze agenda meer een discussiestuk dan een agenda lijkt. Veel te weinig concreet. Hier zijn andere stappen nodig. De wethouder zal nog schriftelijk reageren op de input van de Raad in dit debat. We wachten dat met spanning af!

Asbest in de Stadkamer – Stadkamerdebacle

Op maandag 28 september vond een bewogen informatieronde plaats over de Stadkamer. De gemeente Zwolle heeft het voormalig GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes gekocht. Er blijkt sprake te zijn van een grote asbestverontreiniging in dit gebouw en het gaat een slordige 4 miljoen kosten dat op te ruimen! Gemeenschapsgeld!

William Dogger pleitte voor een Enquêtecommissie om letterlijk de onderste steen boven te krijgen. Opkomen voor de belangen van Zwolle en alle Zwollenaren, dat is waar hij voor staat! Dat is waar Swollwacht voor staat! Op maandag 5 oktober wordt er verder gedebatteerd over de Stadkamer, de asbestverontreiniging en over het al dan niet instellen van een Enquêtecommissie. U kunt ervan verzekerd zijn dat William Dogger zijn inbreng van 28 september op gedegen wijze vervolgt.   De informatieronde en de inbreng van William kunt u met onderstaande link terugluisteren.

http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=zwolle&agendaid=7428a3c6-8459-49ef-ba3a-d89fc62c99e4&FoundIDs=

Ook het interview dat hij gaf voor RTV Oost is hier na te luisteren! http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=227296&p=239373 stadkamer

week 37 en 38

Op vrijdag 4 september vond de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gemeenteraad plaats. Deze werd vooraf gegaan door een conferentie waarin mogelijke nieuwe rollen voor de Gemeenteraad centraal stonden. Burgerlid Marcel Mulder was als lid van de werkgroep betrokken bij de voorbereidingen van deze conferentie. In de middag werd een bezoek gebracht aan CityPost, Duurzaam Dieze en de Schellerdriehoek.  Een leuke en interessante middag. Vooral de contacten met inwoners van Zwolle die graag aan de Raad laten zien waar ze mee bezig zijn en waarom ze  dat zijn, spreekt onze fractie bijzonder aan!

Het Raadsplein van 7 september was volop gevuld met een besluitvormende ronde, een debatronde en een informatieronde. William Dogger debatteerde over de verdeling van woonruimte en de veiligheidsregio Ijsselland. Cemal Yildirim stelde tijdens de informatieronde verschillende vragen over de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk.

Silvia Bruggenkamp tenslotte, debatteerde in de TAK-zaal over de visie op dienstverlening van de gemeente Zwolle. Daarbij stond voor Swollwacht centraal dat er voor inwoners geen keuze is over naar welke overheid ze toegaan. Als een winkel slechte service biedt ga je de volgende keer naar een andere winkel, maar van een overheid ben je afhankelijk! Dat geeft een gemeente een grote verantwoordelijkheid!

Tijdens het Raadsplein van 14 september stonden grondbeleid nieuwe stijl, het tarief voor puin- bouw en sloopafval, en de sociale wijkteams op de agenda.

Alle vergaderingen van het Raadsplein die in de Raadszaal plaatsvinden, worden via het internet uitgezonden. De vergaderingen van 7 en 14 september, en de inbreng van Swollwacht, kunt u  via onderstaande links naluisteren en –kijken.

Besluitvorming 7 september

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20150907_2/nl/player

Debatronde 7 september

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20150907_1/nl/player

Debatronde 14 september

http://player.companywebcast.com/gemeentezwolle/20150914_1/nl/player

Tenslotte kunnen we u melden dat William Dogger op 13 september schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College over de verkeersveiligheid in de Obrechtstraat in Holtenbroek.

Bewoners van deze straat zijn bezorgd over het veel te hard rijdend verkeer! En wij zijn dat ook! We hopen dat de gemeente eens goede en gerichte actie gaat ondernemen. En eens gaat luisteren naar de zorgen van de omwonenden van deze onveilige straten. Aan ons zal het niet liggen.

Hier vindt u de vragen! artikel 45 vragen verkeersveiligheid Obrechtstraat

Wij hopen dat u ons weet te vinden wanneer u vragen, van welke aard ook heeft, wij zijn er voor u. En benadert u vooral ook onze Ombudsman, Wim Bredewoud. Zijn gegevens vindt u onder “fractie”