2017!

nieuwjaarswens test def

En dan is het 2017! Ook in dit nieuwe jaar blijft de fractie van Swollwacht zich onverminderd inzetten. Voor u! Voor een goed sociaal beleid! Voor veiligheid! Voor woningen en werkgelegenheid. Voor dierenwelzijn. Voor het aanzien van onze mooie stad! En er is nog zoveel meer waar wij ons hard voor maken.
In de loop van 2017 zullen we ons Verkiezingsprogramma presenteren waarin we onze ambities en plannen voor Zwolle uiteenzetten. We hopen dat het u zal aanspreken. En we horen ook graag uw ideeën over Zwolle! En over waar en hoe het beter kan!

Stadsdebat windmolens – hoofdelijke stemming

ja nee windmolensSwollwacht is tegen het plaatsen van hoge windmolens in het stedelijk gebied van Zwolle! Niet in Voorst, niet in Stadshagen, niet in Zwolle Zuid! Er zijn veel meer mogelijkheden om duurzame energie op te wekken! Het verzoek van Swollwacht om hierover een stadsdebat te organiseren is niet ingewilligd.

Lees hier de mail die fractievoorzitter William Dogger daarover aan de voorzitter van de Gemeenteraad heeft gestuurd, met het verzoek om een hoofdelijke stemming te houden over het organiseren van dit stadsdebat.

Hoofdelijke stemming over stadsdebat

Stadsdebat over de skyline van Zwolle – Windmolens

……….windmolen

 

 

 

 

 

Vandaag heeft fractievoorzitter William Dogger een voorstel gedaan aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Zwolle.

De fractie van Swollwacht is voor duurzaamheidsinitiatieven, maar is ervan overtuigd dat dit soort initiatieven nooit ten koste mogen gaan van de skyline van Zwolle. Daarnaast staan we in Zwolle aan het begin van het invullen van de Omgevingsvisie voor onze stad. Een visie waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is de mening en de inzichten van de inwoners van Zwolle te betrekken. Wij vinden dit in schril contract staan met de huidige windmolen-plannen.

Vandaar het voorstel: til het windmolenplan over de verkiezingen in 2018 heen, of, als het College dit niet wil, dan wil Swollwacht hierover een stadsdebat met de inwoners van Zwolle. En willen wij hen vragen, of zij het wenselijk vinden dat hoge windmolens het stedelijk gebied, en daarmee de skyline van Zwolle, onuitwisbaar aantasten.

Het voorstel van fractievoorzitter William Dogger kunt u hier lezen!

 

Voorstel fractie Swollwacht over beoogde windmolens in Zwolle pdf

 

Een handtekening voor onze stad!

Een handtekening voor onze stad!

 

Het betoog dat Swollwacht fractievoorzitter William Dogger hield tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november, had als titel “een handtekening voor de stad”

 

Want Swollwacht wil haar handtekening zetten voor een sociale agenda en daarmee voor het centraal stellen van de burgers van Zwolle. Voor het bestrijden van armoede, voor financiële compensatie van burgers die tijdens de transitie van zorg en welzijn zijn gedupeerd! En natuurlijk voor een goed dierenwelzijn!
Swollwacht heeft goede resultaten geboekt bij deze begrotingsbehandeling. Drie van de vijf moties zijn aangenomen. Eén motie roept op tot het opstellen van een protocol voor bijtincidenten met honden. Dit n.a.v. de vreselijke gebeurtenis met teckel Woutertje uit Zwolle. De tweede motie die is aangenomen vraagt de Gemeenteraad tijdens haar bijeenkomsten alleen nog maar producten van dierlijke oorsprong te nuttigen die het “beter leven” of het biologisch keurmerk dragen, en bovendien te onderzoeken of dit voor de hele organisatie zou kunnen gelden. Deze motie werd zelfs unaniem aangenomen!

De derde motie die is aangenomen vraagt maatregelen tegen het dumpen van afval in wijken en de overlast die dit veroorzaakt, en deze kreeg een zeer ruime meerderheid.

De motie over gratis schoolzwemmen voor alle Zwolse kinderen heeft het helaas niet gehaald. Datzelfde geldt voor de motie waarin Swollwacht, samen met GroenLinks, vraagt te onderzoeken in welke mate er sprake van is dat kinderen in het basisonderwijs onvoldoende, of zelfs geen eten van huis mee krijgen.

Bij de behandeling van de Voorjaarsbrief komen we op één en ander terug!

Hieronder vindt u de moties die zijn ingediend:

2016-11-11 M-14 Schoolzwemmen terug in Zwolle

2016-11-11 M-17 Kinderen en voeding op basisscholen

2016-11-11 M-29 Afval dumping en bijzetting

2016-11-11 M-30 Dierenwelzijn- bijtincidenten

2016-11-11 M-33 Dierenwelzijn- beter leven

 

 

Tijd vliegt!

poster.jpgWat gaat de tijd snel! In juli van dit jaar berichtten wij over de behandeling van de Perspectiefnota. Inmiddels is het al eind oktober, en zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de Begrotingsbehandeling in november.

We hebben niet stil gezeten! Zoals u van ons gewend bent zijn we betrokken bij alle onderwerpen die in de gemeente Zwolle spelen. De gemeente Zwolle zendt iedere week via Internet alle Raadsvergaderingen uit. Via de website van de gemeente kunt u meeluisteren en kijken: www.zwolle.nl

Op de website van de gemeente vindt u naast de vergaderagenda’s  ook de moties, amendementen en vragen die worden ingediend/gesteld.

Zo heeft de fractie van Swollwacht in de periode augustus-oktober moties (mee) ingediend over de Participatiewet, taalachterstand, sport, het Zwollefonds, en een groenere Kamperpoort.

Vragen zijn er ook gesteld. Schriftelijk en mondeling. Bijvoorbeeld over de afschaling van de omvang voor vluchtelingenopvang en over de procedure rondom het Zwollefonds. De antwoorden die het College van B & W geeft, zijn niet altijd naar onze tevredenheid. Maar we vinden het belangrijk dat vragen die leven, niet alleen bij ons, maar vooral bij de inwoners van Zwolle, aan de orde worden gesteld. En dat blijven we doen! En als U vragen hebt, of als u tegen dingen aanloopt, laat het ons weten. We zullen altijd ons best doen u te helpen. Onze fractie is van en voor Zwolle!

Swollwacht heeft ook een Ombudsteam. Dit team bestaat uit de heer Wim Bredewoud en de heer Serdar Pas. Het Ombudsteam is bereikbaar van  maandag tot en met vrijdag van 09.30 – 18.00 uur.

De contactgegevens vindt u op deze website. U kunt hen benaderen met al uw vragen. Uw vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

PPN en meer

goed plaatje

 

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 4 juli zijn twee van onze moties aangenomen! Dat betreft de moties over dierenwelzijn. We zijn daar hartstikke blij mee.

Want het aannemen van deze moties betekent dat onderzocht gaat worden of het mogelijk is de (grote) kosten van diergeneeskundige spoedhulp te compenseren voor mensen met een minimuminkomen. Soms roepen mensen die hulp niet in, en wachten op een doordeweekse dag, omdat ze simpelweg het geld niet hebben om het weekend- of avondtarief te betalen. Die keuze is ook heel moeilijk als je bijvoorbeeld kinderen hebt. Wij kennen alleenstaanden die liever zelf op een houtje bijten zodat ze toch met hun hond of kat naar de dierenarts kunnen in het weekend. En ook dat zou niet moeten mogen! Wij zijn ons absoluut bewust van de verantwoordelijkheid die het hebben met een huisdier met zich meebrengt. Ook zien we hoe belangrijk het is voor mensen om een huisdier te hebben, een levend schepsel, dat van jouw zorg afhankelijk is. En die ook maakt dat je nodig bent, dat je in de benen moet, naar buiten gaat, en contact hebt met de buitenwereld.

Onze tweede motie vraagt het College van B&W om ieder jaar een gesprek te organiseren met alle mensen die te maken hebben met dierenwelzijn. Wat in dat gesprek besproken wordt, moet dan meegenomen  worden bij het beleid op het gebied van dierenwelzijn. Mensen die betrokken zijn bij dierenwelzijn, maar ook organisaties op het gebied van dierenopvang, kinderboerderijen, de dierenambulance, het Dierenasiel, kunnen in dit jaarlijkse gesprek aangeven waar ze tegen aan lopen en hoe de gemeente Zwolle hen daarbij kan helpen. Het is daarnaast ook goed als er een vast moment komt, waarop alle partijen met elkaar praten over het dierenwelzijn in onze stad. Zo blijft het dierenwelzijn onder de aandacht, en maken we er echt werk van.

Last en vooral not least, wij hebben uiteraard aandacht gevraagd voor het welzijn van mensen en daarover amendementen ingediend. Het spijt ons bijzonder dat hiervoor geen meerderheid in de Gemeenteraad te verkrijgen was. De fractie van Swollwacht heeft grote moeite met de bezuinigingen op het sociaal domein, en zal dit onder de aandacht blijven brengen!

 

motie dierenwelzijn – tegemoetkoming kosten avond- en weekendtarief

 

motie dierenwelzijn – jaarlijks gesprek stand van zaken

 

Perspectiefnota 2017 – 2020

Op 4 juli ligt de Perspectiefnota 2017 – 2020 ter besluitvorming voor. In een Perspectiefnota kijkt het College van B&W vooruit, en doet zij voorstellen over het beleid voor de komende periode. Voor de fractie van Swollwacht aanleiding om een aantal amendementen en moties in te dienen! U kunt ze hier lezen:

 

Amendement PPN 2016 sport

Amendement PPN 2016 werkgelegenheid

Amendement PPN 2016 zorg en welzijn

motie dierenwelzijn – jaarlijks gesprek stand van zaken

motie dierenwelzijn – tegemoetkoming kosten avond- en weekendtarief