Perspectiefnota 2018 – 2022

poster_swollwacht_slogan

 

 

 

Het is goed gebruik om bij de besluitvorming over de Perspectiefnota, moties en amendementen in te dienen. Een goed moment om extra geld of aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen kiezen we niet lukraak. We luisteren daarvoor naar de mensen die ons benaderen met zorgen en problemen. En soms lukt het om bepaalde problematiek in moties te verwoorden en een concrete oproep te doen aan het college, om dingen te veranderen en beter te maken. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 – 2022 dienen we onderstaande moties, en een amendement in.

Motie traineeschappen voor 50 plussers

Motie cultuureducatie in het MBO

motie kinderen en sociale uitsluiting

Motie Voedselbank PPN 3 juli 2017

Motie handhaven in 30 kilometerzones

Motie handhaven aanlijnplicht honden

dierenarts en asiel

Motie dierenwelzijn – educatie

Amendement ruimte voor dierenwelzijn in de PPN

Mondelinge vragen proces windturbines Voorst

windmolen

 

Tijdens de Raadsvergadering van 22 mei 2017 heeft fractievoorzitter William Dogger mondelinge vragen aan het College gesteld over het proces rondom de mogelijke plaatsing van windturbines op Voorst. De signalen die onze fractie bereiken liegen er niet om!  Eén adviesbureau binnen dit dossier verricht zowel werkzaamheden/brengt adviezen uit in opdracht van de initiatiefnemers, maar ook voor de gemeente Zwolle!

  1. de initiatiefnemers Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie gaven in 2014 het betreffende adviesbureau de opdracht de voorverkenning ten aanzien van haalbaarheid te begeleiden;
  2. de gemeente Zwolle gunde vervolgens in 2016 de opdracht voor het opleveren van een rapport, bevattende een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op Voorst aan het zelfde adviesbureau. Daarnaast ondersteunde dit adviesbureau gedurende het traject van de verkenning de communicatie tussen gemeente, initiatiefnemers, de klankbordgroep, omwonenden en de actiegroep Tegenwind Voorst;
  3. dit adviesbureau kreeg ook de opdracht tot het uitvoeren van een zogenaamde quickscan naar andere locaties in de stad waar windenergie eventueel mogelijk is, om de mate van geschiktheid van locatie Voorst ten opzichte van andere mogelijke locaties te kunnen beoordelen.

Een gang van zaken die in de ogen van de fractie van Swollwacht niet hoort! Lees hieronder de volledige vragen. Uiteraard komt e.e.a. terug in de komende debatten!

De gemeenteraad moet keuzes maken op basis van objectiviteit, waarbij de gemeenteraad- zonder (vooraf) te oordelen- er volledig op moet kunnen vertrouwen dat er op dit dossier op geen enkele manier sprake is geweest van conflicterende belangen dan wel de schijn daarvan!

mondelinge vragen proces windturbines voorst

 

Klaver4you

klavertje vier

 

De fractie van Swollwacht is uiteraard altijd geïnteresseerd in wat gaande is in onze Zwolse samenleving. Daarom gaan we regelmatig op werkbezoek. Soms op uitnodiging, en soms nodigen we onszelf uit. Omdat we het belangrijk vinden dat we weten wat er speelt!

Op donderdag 11 mei woonden we als fractie de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Klaver4you bij. Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle die al vanaf 2012 de handen ineen slaat. Hun missie is dat zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, en daarbij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Fractievoorzitter William Dogger was gevraagd als gastspreker op te treden tijdens de ALV.  Naar aanleiding van zijn presentatie ontstond een dialoog met de aanwezige zorgaanbieders waarin ook verschillende zorgen naar voren werden gebracht.  Het was leerzaam en nuttig voor ons als fractie, om daarvan kennis te nemen. En alle respect voor deze zorgaanbieders! Want duidelijk was hoe ontzettend belangrijk zij het vinden dat er zorg wordt verleend op een goede manier, zorg die aansluit op de behoefte die er is.

Prachtig dat deze kleinere zorgaanbieders zich verenigen en daarmee een partij worden waar je niet meer omheen kunt!

 

Bezoek Voedselbank Zwolle

20170407_161300

 

Op vrijdag 7 april heeft de fractie van Swollwacht een bezoek gebracht aan de Voedselbank.

De Zwolse Voedselbank is sinds februari van dit jaar gevestigd op het industrieterrein De Marslanden.

“De voedselbanken in Nederland geven verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers”

Reden genoeg dus om als fractie met eigen ogen te aanschouwen wie de mensen zijn achter de Voedselbank, en wat hen drijft. Het kunnen bieden van concrete hulp aan mensen die dat nodig hebben is de belangrijkste drijfveer. Daarnaast, ook niet bepaald onbelangrijk, het voorkomen dat goed voedsel verspild wordt.

Het bezoek heeft grote indruk op ons gemaakt.  Zo hoorden we bijvoorbeeld van de samenwerking met de stichting “Jarige Job”. Als er een kind jarig is, kunnen de ouders dat aangeven. In het voedselpakket dat wekelijks wordt opgehaald komt dan een verjaardagsbox. Met cadeautjes, versieringen, wat lekkers, en vooral ook wat lekkers om uit te delen op school. Want kinderen melden zich soms ziek op school, omdat ze zich ervoor schamen, dat er geen geld is om hun verjaardag te vieren. Hoe verdrietig!

De Voedselbank ondersteunt zo’n 300 huishoudens in Zwolle. Maar het is zeer waarschijnlijk, dat veel meer mensen voor hulp van de Voedselbank in aanmerking komen. Schaamte houdt hen tegen, zo blijkt uit onderzoek.

Alle reden dus, om echt werk te maken van armoedebestrijding!

De Voedselbank draait op betrokken en gedreven vrijwilligers en er is hulp van veel sponsors. We hebben ontzettend veel respect voor hun goede werk, maar het maakt ons tegelijkertijd boos en verdrietig dat dit werk nodig is.

Het laatste woord hierover is wat de fractie van Swollwacht betreft nog niet gezegd!

Verlenging van het contract met Welzorg

Ondanks de toezegging die het College van B&W hierover heeft gedaan, gaat de gemeente Zwolle nu toch verder met Welzorg. Onze fractie heeft hier werkelijk met ontzetting kennis van genomen. De vele mensen die afhankelijk zijn van de dienstverlening van Welzorg, de vele schrijnende klachten en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Dat alles maakt dat we het onbegrijpelijk vinden dat er nu toch een verlenging van het contract met Welzorg plaatsvindt. Op maandag 3 april stellen we hierover vragen aan het College. De vragen kunt u hieronder inzien:

mondelinge vragen over contractverlenging Welzorg

 

Bezoek Zwols Dierenasiel

20170325_105447 - kopie (2)

 

Op zaterdag 25 maart zijn we naar het Zwols dierenasiel geweest. Een prettig, leerzaam maar ook indrukwekkend bezoek. De betrokkenheid van de medewerkers spat er vanaf! De oprechte blijdschap als een dier uiteindelijk zijn of haar ‘gouden mandje’ heeft gevonden… dat doet wat met ons! We zijn o.a. bijgepraat over wat er allemaal speelt rondom de opvang van dieren. Dieren, die soms echt in nood zijn. Dieren, waarvan soms met pijn in het hart afstand wordt gedaan, omdat het financieel niet meer is op te brengen. Maar ook zijn er constructieve plannen en ideeën met ons gedeeld! Daar gaan we zeker verder mee!
Na een rondleiding door het asiel, waarbij het weer opviel hoe professioneel en betrokken er met de dieren wordt omgegaan, namen we afscheid. Terwijl onze fractie op de parkeerplaats nog even napraatte kwam er een jong gezin naar buiten. Ze straalden! En de lieve, wat oudere hond die ze bij zich hadden, straalde ook. Die hadden ze vandaag opgehaald en hij zag er zo gelukkig uit! Duidelijk een gevalletje ‘gouden mandje’. We hebben ze veel geluk wenst, de nieuwe baasjes met hun hond! Een prachtige afsluiting van een indrukwekkend bezoek!

 

NB Op dinsdag 11 april vindt het Rondetafelgesprek Dierenwelzijn plaats. Dit (jaarlijkse) gesprek vindt plaats op initiatief van de fractie van Swollwacht (motie juli 2016). Alle organisaties op het gebied van dierenwelzijn komen met de politiek praten over het dierenwelzijnsbeleid. De uitkomsten van het gesprek vormen input voor nieuw beleid.

Positionering Sociale Wijkteams

Op 13 maart lag o.a. het voorstel over het onderbrengen van de sociale wijkteams bij de gemeente voor. Fractievoorzitter William Dogger, betoogde dat dit een goede, volgende stap is.

Swollwacht heeft, vanaf de eerste opstart van de sociale wijkteams, steeds aan hun zijde gestaan en voelt zich mede verantwoordelijk om de opdracht van de Sociale Wijkteams te laten slagen.

Het Sociaal Wijkteam onderbrengen binnen de gemeentelijke organisatie zorgt voor borging en betekent dat de gemeenteraad vanuit haar rol als controlerend orgaan een goede vinger aan de pols houden en gevraagd- en ongevraagd- interventies plegen als dat nodig mocht zijn. Swollwacht is dan ook blij dat Zwolle niet kiest om het Sociaal Wijkteam een onderdeel te laten worden van de lokale marktwerking, maar er zelf verantwoordelijk wil zijn en blijven!

Verkoop en planvorming Muzerie-panden

Swollwacht heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop,  maar vooral, over de toekomstige bestemming van de Muzerie-panden in de binnenstad van Zwolle. De projectontwikkelaar die de panden heeft gekocht, is voornemens daar 35 units/appartementen in te bouwen. En dit voornemen leidt tot grote bezorgdheid. Want in hoeverre staat e.e.a. in verhouding tot de fijnmazige binnenstad? De monumentale status van de panden? De beperkte ruimte voor parkeren? De fractie van Swollwacht is hier ontzettend bezorgd over.

De gemeente Zwolle heeft een grote verantwoordelijkheid voor de prachtige monumentale panden in de stad. En onze fractie is buitengewoon bezorgd over hoe deze verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de toekomstige bestemming van deze panden.

Vandaar onze vragen. U kunt ze hier lezen.

 

Schriftelijke vragen fractie Swollwacht planvorming en verkoop Muzerie panden 25 02 2017

Stedelijk Museum Zwolle – Foodcourt en hoge attentiemasten – Reeve

IMG_3412 stedelijk

Stedelijk Museum Zwolle

De afgelopen periode is er veel om te doen geweest. Het verdwijnen van het Stedelijk Museum uit Zwolle. Op maandag 13 februari heeft een meerderheid van de Raad hier tot onze spijt mee ingestemd. Uiteraard is Swollwacht hierin niet meegegaan! Wij blijven bij onze overtuiging dat Zwolle, een eigen Stadsmuseum verdient. Dat bijdraagt aan de identiteit van de stad. En dat fungeert als het geheugen van de stad. Een sterk en toegankelijk Stadsmuseum. Helaas, het doek is gevallen.

We balen er verschrikkelijk van!

foodcourtFoodcourt en hoge attentiemasten

Ook over dit onderwerp is veel te doen geweest. De vestiging van het Foodcourt aan de Vrolijkheid. Swollwacht had dit graag willen steunen. Maar in de ogen van Swollwacht hoort het in Zwolle ook zo te zijn, dat je rekening houdt met elkaar! Dat vragen wij in onze geparticipeerde Zwolse samenleving van burgers, bedrijven en politiek. En dat werkt meestal heel erg goed in Zwolle. We proberen in Zwolle echt werk te maken om-te-kijken naar elkaar! De ontwikkelaar van de Foudcourt wenst echter over de hoogte van de attentiemast op geen enkele manier concessies te doen. Hij toont zich daarmee niet bereidwillig om op dat punt naar anderen te willen omkijken!

Dat vinden wij heel erg jammer, omdat de ontwikkelaar zich daarmee- in de ogen van Swollwacht- als een niet te bewegen onderhandelaar etiketteert! Een dergelijke onwrikbare houding staat haaks op onze Zwolse manier van participatie denken en handelen! Daarom hebben we, hoe spijtig ook, tegen dit voorstel gestemd!

reeveReeve

In een debatronde op 6 februari is gesproken over het proces rondom het project Reeve. Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel hebben al een akkoord gesloten over de bouw van 1.100 woningen in het nieuw op te zetten dorp Reeve, bij Kampen. Echter er is nog geen definitief besluit genomen door de gemeente Kampen hierover.

Swollwacht heeft grote twijfels bij dit project!  Het is in onze ogen onvoldoende onderbouwd, de risico’s zijn niet in beeld en vooral: Zwolle moet van haar eigen woningbehoefte 160 woningen inleveren voor dit dorp! Zwolse woningen inleveren voor een project in Kampen! Geen denken aan wat ons betreft.